Me­dan jag so­ver

Vart tog rä­ven vägen, den som läm­na­de ett rakt spår rakt fram till den stäng­da käl­lar­dör­ren?

Åbo Underrättelser - - LEDARE - Ca­ri­na Holm Jour­na­list på ÅU

Me­dan jag lig­ger un­der täc­ket och so­ver mer el­ler mind­re djupt om nät­ter­na på­går det en hel del ut­an­för.

Man kan ta­la om en verk­lig natt­lig cir­kus, åt­minsto­ne av spå­ren i snön att dö­ma.

Mäng­der av rå­djurs­spår, så själv­kla­ra och van­li­ga att jag knappt or­kar tän­ka på dem.

De se­nas­te två vec­kor­na har jag två gång­er hål­lit på att kol­li­de­ra med ett rå­djur.

Nå­gon bor­de för­se dem med re­flex­väs­tar och lä­ra dem ens en gnut­ta tra­fikvett.

Jag är trött på rå­djur. Väl­digt trött. Så trött att det in­te ens hjäl­per att so­va.

RÅDJUREN och vitsvans­hjor­tar­na ser man ock­så dag­tid.

Sex­ton styc­ken på en gång, som mest. Det är sex­ton för många, frå­gar du mig.

DEHAR skra­pat un­dan snön på den frus­na gran­nå­kern, för­mod­li­gen för att hit­ta nå­got ät­bart.

Här finns ock­så älg­spår och spår ef­ter ek­or­re. Ing­en­de­ra har jag sett.

Men här har de va­rit, för­mod­li­gen me­dan jag so­ver.

NÅGONHAR ock­så skra­pat un­dan snön på gräs­mat­tan i jakt på någon­ting.

Vem? På jakt ef­ter vad? Vad finns det att äta i vår gräs­mat­ta un­der det tun­na snö­lag­ret som får den­na nå­gon så vild?

Jag vet in­te, för jag ba­ra so­ver. Den­na nå­gon är in­te ett rå­djur, ut­an mer be­stämd.

Gräs och djup­frys­ta klö­ver­blad har yrt om­kring.

Nå­gon gräv­de på sam­ma fläc­kar på gräs­mat­tan i fjol vint­ras. En mård­hund? En räv? El­ler en gräv­ling?

OCHVART tog rä­ven vägen, den som läm­na­de ett rakt spår rakt fram till den stäng­da käl­lar­dör­ren?

In kom den in­te, åt­minsto­ne har jag in­te sett den där – än­nu.

Och vem var först – rä­ven el­ler ha­rar­na som ock­så har dan­sat om­kring?

MÖSSEN läm­nar små, små steg i snön, för­svin­ner un­der den ibland, dy­ker upp igen på ett an­nat stäl­le.

Dem är jag in­te hel­ler så in­tres­se­rad av, men de går an, så länge de hål­ler sig ut­om­hus.

På nät­ter­na har vi ock­så be­sök av gran­nens katt i säll­skap med and­ra kat­tor.

DETJAGUNDRAR mest är om al­la djur kom­mer sam­ti­digt el­ler hur de har för­de­lat nät­ter­na?

Vem kom­mer först och vad gör de egent­li­gen här? Var­för ska de al­la va­ra på vår gårds­plan?

Jag har fun­de­rat på att man bor­de sät­ta upp en vilt­ka­me­ra, ba­ra för att stil­la sin ny­fi­ken­het och för att få en in­blick i en natt­lig värld.

Sam­ti­digt är jag in­te sä­ker på att jag vå­gar.

För så länge man in­te vet vem som läm­nar de verk­ligt sto­ra tass­mär­ke­na på nat­ten, ut­an ba­ra tror, kan man fort­fa­ran­de so­va gott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.