PLOC­KAT

Åbo Underrättelser - - LEDARE - He­lén Kur­ri Öst­ny­land

FOLK­HÄL­SAN. Häl­so­un­der­sök­ning vi­sar att fet­man ökar bland den ar­bets­fö­ra be­folk­ning­en. Om ett ny­års­löf­te kan få bukt med den ut­veck­ling­en är det en vinst för folk­häl­san. – – –

Av de fin­länds­ka män­nen har näs­tan 60 pro­cent hög blod­tryck, me­dan just un­der 50 pro­cent av kvin­nor­na har den åkom­man.

Där­e­mot li­der fler kvin­nor, 60 pro­cent, av högt ko­les­te­rol, hos män­nen 54 pro­cent.

Det här är al­la risk­fak­to­rer för häl­san.

Un­der­sök­ning­en vi­sar att den gynn­sam­ma ut­veck­ling­en mot bätt­re folk­häl­sa har mat­tats av.

Även små för­änd­ring­ar i mo­tion och kost har po­si­tiv ver­kan på mät­ba­ra häl­so­fak­to­rer såsom blod­tryck och ko­les­te­rol­vär­den.

Det är lov­värt om ett ny­års­löf­te får till stånd en bör­jan på nå­got nytt.

Ut­ma­ning­en lig­ger se­dan i att få för­änd­ring­en till nå­got be­stå­en­de.

På det sät­tet kan den en­skil­da in­di­vi­dens ny­års­löf­te bi­dra till att folk­häl­san för­bätt­ras och kost­na­der­na för väl­färds­sjuk­do­mar mins­kar.

All mo­tion som blir ut­förd är po­si­tiv.

Nu gäl­ler det ba­ra att hål­la mo­ti­va­tio­nen up­pe så att man anam­mar en ny, häl­so­sam­ma­re livs­stil. PO­LI­SEN. En ma­jo­ri­tet av fin­län­dar­na har fort­fa­ran­de stort för­tro­en­de för po­li­sen. Men ny­he­ten om att po­li­sen att läg­ger ner ett stort an­tal för­un­der­sök­ning­ar kan in­ne­bä­ra att bå­de för­tro­en­det och med­bor­gar­nas rätts­upp­fatt­ning mins­kar. – – –

ÖN har även i fle­ra ar­tik­lar ta­git upp pro­ble­men med för långa ut­red­nings­ti­der, för få po­li­ser, va­kan­ta po­lis­tjäns­ter som ing­en sö­ker, un­der­be­man­ning och po­li­ser med allt­för många ar­bets­upp­gif­ter i för­hål­lan­de till ti­den man har. Där anges ock­så en or­sak till de långa ut­red­nings­ti­der­na, och även till ned­lag­da brotts­ut­red­ning­ar. Po­li­sen i öst­ra Ny­land ut­nytt­jar möj­lig­he­ten till med­ling fli­ti­ga­re än många and­ra po­lis­in­rätt­ning­ar. Med­ling­en har lett till go­da re­sul­tat, sam­ti­digt som det i sta­tisti­ken ser ut som om po­li­sen läg­ger ned ut­red­ning­ar. – – –

Men det är ett fak­tum att an­ta­let po­li­ser i Fin­land har mins­kat un­der det se­nas­te år­tion­det. En­ligt upp­gif­ter i Helsingin Sa­no­mat går det 1,3 po­li­ser på tu­sen in­vå­na­re. Sam­ma trend gäl­ler in­om he­la EU. – – –

När po­li­stät­he­ten mins­kar, och allt fär­re brott får en lös­ning ökar käns­lan av att sam­häl­let är otryggt. Trös­keln att be­gå brott blir läg­re, när ris­ken att bli ställd till svars mins­kar. Trös­keln att an­mä­la brott kan bli hög­re, när man upp­le­ver att det in­te lö­nar sig. Det är en ut­veck­ling som man in­te kan god­kän­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.