Tax­i­ser­vicen mås­te fun­ge­ra bätt­re

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - Svens­ka riks­dags­grup­pen ge­nom

TAXILAGEN. Riks­da­gen god­kän­de 2017 en ny tax­i­lag som träd­de i kraft i ju­li 2018. Se­dan dess har an­ta­let be­vil­ja­de tax­i­till­stånd ökat, men trots det­ta har ser­vicen in­te på al­la håll i lan­det bli­vit bätt­re, tvärtom har ser­vicen på si­na håll dras­tiskt för­säm­rats.

Svens­ka riks­dags­grup­pen är oro­lig för det för­säm­ra­de lä­get och har läm­nat in ett skrift­ligt spörs­mål till re­ge­ring­en om den på si­na håll för­säm­ra­de till­gång­en till taxi samt om pro­ble­men kring tax­i­ser­vicen som sköts av FPA.

I vis­sa re­gi­o­ner, of­tast på mind­re or­ter och på lands­byg­den, har det vi­sat sig att det har bli­vit näst in­till omöj­ligt att få tag på en taxi un­der vis­sa ti­der på dyg­net. Ef­tersom det nu är fritt att kö­ra var och när man vill, har det bli­vit lön­sam­ma­re att kö­ra där det finns myc­ket kun­der.

Riks­da­gen för­ut­sat­te att tax­i­re­for­mens ef­fek­ter ut­vär­de­ras och att re­ge­ring­en vid be­hov skri­der till ome­del­ba­ra åt­gär­der för att kor­ri­ge­ra even­tu­el­la pro­blem som upp­står till följd av re­for­men.

Lag­stift­ning­en ger FPA rätt att kon­kur­rens­ut­sät­ta si­na eg­na tjäns­ter. Ty­värr har det ef­ter lagänd­ring­en upp­stått oac­cep­tab­la pro­blem kring FPA:s upp­hand­ling. Det har fö­re­kom­mit pro­blem bå­de med själ­va be­ställ­ning­en av FPA-taxi och pro- blem med att re­dan be­ställ­da tax­i­bi­lar som ald­rig dy­ker upp. FPA har lo­vat gö­ra en ny upp­hand­ling och FPA har även lo­vat en ny be­ställ­nings­cen­tral i april.

Ett an­nat pro­blem är att man då man an­vän­der sig av FPA-taxi in­te får an­vän­da sam­ma taxi för tur och re­tur som ti­di­ga­re. En taxi kan allt­så skjut­sa en kund en lång sträc­ka, men sam­ma taxi får in­te vän­ta på kun­den un­der t.ex. ett sjuk­hus­be­sök. Det­ta le­der till oro och osä­ker­het fram­för allt bland sju­ka kun­der och bland äld­re per­so­ner.

I vårt skrift­li­ga spörs­mål vill Svens­ka riks­dags­grup­pen ve­ta vil­ka åt­gär­der re­ge­ring­en tän­ker vid­ta för

I vis­sa re­gi­o­ner, of­tast på mind­re or­ter och på lands­byg­den, har det vi­sat sig att det har bli­vit näst in­till omöj­ligt att få tag på en taxi un­der vis­sa ti­der på dyg­net.

att kor­ri­ge­ra de bris­ter och pro­blem som upp­stått till följd av tax­i­re­for­men. Vi frå­gar hur re­ge­ring­en äm­nar tryg­ga till­gång­en till taxi över­allt i lan­det?

Svens­ka riks­dags­grup­pen vill ock­så ve­ta om re­ge­ring­en har be­red­skap att änd­ra la­gen för att kun­na tryg­ga till­gång­en till tax­i­ser­vice i he­la lan­det?

Vil­ka åt­gär­der kom­mer re­ge­ring­en att vid­ta för att sä­ker­stäl­la att kon­kur­rens­ut­sätt­ning­en in­om FPA in­te igen miss­lyc­kas?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.