De sam­la­de Åbo­lands mör­ka be­rät­tel­ser

» En ny bok tar ste­get från folk­tro till de hemsk­he­ter som verk­li­gen hänt.

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

Pes­ten i vrak­god­set, jul­dags­mord i Wre­ta och skan­dal­präs­ten Ket­hare­ni­us. Det är lätt att ha­ja till då man ser ru­bri­ker­na i den nya boken ”Det mör­ka Åboland – om bråd död, spö­ken, brott och straff”.

– Det är nog främst död och elän­de, allt så­dant som har med det mör­ka att gö­ra, sä­ger An­ne Berg­ström, mu­sei­a­ma­nu­ens vid Par­gas hem­bygdsmu­se­um.

Boken är sam­ti­digt en av­slut­ning på ett tvåå­rigt pro­jekt. Må­let var en bok, men det blev två, sä­ger Li Nä­se, mu­sei­chef för Sa­galunds mu­se­um i Ki­mi­to. Den förs­ta, ”El­den som för­vand­la­des till en oxe – Be­rät­tel­ser om folk­tro­vä­sen, häx­or och djä­vu­len i Åboland”, kom ut för ett år se­dan.

– I den boken finns främst spö­ken, i den nya myc­ket så­dant som fak­tiskt har hänt, sä­ger Nä­se.

INNEHÅLLET ÄR te­ma­tiskt upp­lagt. Här finns hem­sök­ta hus, grav­plat­ser, för­bju­den kär­lek och av­rätt­nings­plat­ser – ba­ra för att näm­na någ­ra.

– Vi vill än­då var­ken så­ra el­ler upp­rö­ra, sä­ger Berg­ström.

Där­för in­ne­hål­ler in­te den nya boken allt­för färs­ka hemsk­he­ter, ef­tersom innehållet till så stor del ba­se­rar sig på verk­li­ga hän­del­ser. Det hand­lar helt en­kelt om lo­kal­histo­ria, upp­gif­ter som va­rit ut­sprid­da i tal­ri­ka do­ku­ment och arkiv. Käll­för­teck­ning­en på pär­mens in­si­da ger en fing­er­vis­ning om det om­fat­tan­de ar­be­te som gjorts.

VAR­JE BE­RÄT­TEL­SE har en käll­hän­vis­ning, of­ta så de­tal­je­rad så att den som vill ve­ta mer kan le­ta upp ur­käl­lan. Vis­sa be­rät­tel­ser ba­se­rar sig på det som be­rät­tats av män­ni­skor som ta­git kon­takt ef­ter den förs­ta boken.

– Den nya boken kan ju le­da till att vi får in nya min­nen, sä­ger Berg­ström.

IDÉN TILL PRO­JEK­TET föd­des ef­ter att Berg­ström och Nä­se del­ta­git i ett se­mi­na­ri­um kring den svens­ka fak­ta­bo­ken ”I Arns fot­spår” för någ­ra år se­dan. De vil­le där­för gö­ra en åbo­ländsk va­ri­ant, där be­rät­tel­ser­na binds till myc­ket kon­kre­ta plat­ser:

– Tan­ken är att så många som möj­ligt ska kän­na igen plat­ser­na, sä­ger Berg­ström.

– ...och kanske bli li­te rädd, tilläg­ger Nä­se.

De två med­ger att det kan bli li­te kus­ligt när histo­ria kom­mer så nä­ra. Berg­ström väx­te själv upp i Matt­kärr, nä­ra en plats som ti­di­ga­re va­rit en av­rätt­nings­plats. Förenk­lat sagt så blir det mer skräm­man­de ju läng­re fram­åt man kom­mer i boken.

MÅNGA HAR VI­SAT sig va­ra in­tres­se­ra­de av skräm­man­de be­rät­tel­ser, om de är lo­ka­la – såsom den om ”Abu” på Stor­mälö gård.

Han kom till­ba­ka ef­ter dö­den för att häm­ta peng­ar han gömt i den dy-

Det mör­ka Åboland

Ut­gi­va­re: Par­gas hem­bygdsmu­se­um och Sa­galunds mu­se­um i Ki­mi­to.

Ar­bets­grupp: He­len Hon­ka­saa­ri, Ma­ria Ekqvisst, An­ne Berg­ström och Li Nä­se.

Form: Nanó Wal­le­ni­us och Ro­e­land Van­he­es­be­ke.

64 sidor.

na han ha­de öns­kat få med i kis­tan.

Nu för ti­den väcks in­tres­set för lo­kal­hi­sto­ris­ka böc­ker of­ta via so­ci­a­la me­di­er, sä­ger Nä­se.

– Vart ti­on­de hem på Houtskär har den förs­ta boken. Det var ef­ter att Ul­la Matts­son-Wick­lén de­la­de med sig av lo­ka­la be­rät­tel­ser på Fa­ce­book. Bakom den nya bokens il­lust­ra­tio­ner och lay­out står gra­fis­ka form­gi­va­ren Nanó Wal­le­ni­us och kol­le­gan Ro­e­land Van­he­es­be­ke. De två var med ock­så då den förs­ta boken gjor­des.

ETT AV PRO­JEK­TETS mål – vid si­dan av böc­ker­na – har va­rit att ska­pa ma­te­ri­al som kan an­vän­das av and­ra, sä­ger Nä­se.

– Vi har tänk­te på mind­re mu­se­er med små re­sur­ser och ut­an an­ställ­da. Här har de nå­got de kan säl­ja.

Lo­kal­histo­ria kan åter­an­vän­das på många oli­ka sätt. Nä­se läg­ger fram kyl­skåps­mag­ne­ter och disktra­sor med text ur en ti­di­ga­re bok, ”Åboland och åbo­län­ning­ar”. Pro­jek­tet ”Det mör­ka Åboland” har i sin tur gett ex­em­pel­vis tu­rist­vand­ring­ar i Par­gas, med te­ma vid­ske­pel­se, och dö­dens när­va­ro. Innehållet kan ock­så an­vän­das för tids­re­sor och an­nat pro­gram för sko­le­le­ver.

– Vi har dra­ma­ti­se­rat tings­rätts­pro­to­koll med sko­le­le­ver. Det här är ett ma­te­ri­al man kan gö­ra väl­digt myc­ket av, sä­ger Nä­se.

PRO­JEK­TET HAR ock­så haft yt­ter­li­ga­re en si­do­ef­fekt. På ett bord i Sa­galund står en ”klok gum­ma”, en me­ter hög doc­ka. Gum­man – el­ler häx­an, be­ro­en­de på be­trak­ta­ren – ska i vår få säll­skap av Tom­ten, Näc­ken, Sjöjung­frun och Djä­vu­len.

De fem doc­kor­na, till­sam­mans med varsin rol­lup, kan lå­nas ut till ut­ställ­ning­ar om ex­em­pel­vis folk­tro. Bak­grun­dens rol­lup om sjöjung­frun är en del av sam­ma hel­het. Det här ar­be­tet är in­te än­nu klart, men Berg­ström och Nä­se dröm­mer re­dan om nya pro­jekt.

– Vi har nog pla­ner och har skic­kat in an­sök­ning­ar, sä­ger Berg­ström.

– Men vi kan in­te be­rät­ta nå­got än, sä­ger Berg. Man ska in­te va­ra mörk­rädd då man lä­ser

STE­FAN HOLMSTRÖM STE­FAN HOLMSTRÖM STE­FAN HOLMSTRÖM

DEL TVÅ. Boken ”Det mör­ka Åboland” pre­sen­te­rar kus­li­ga­re hän­del­ser ur Åbo­lands histo­ria, sä­ger An­ne Berg­ström och Li Nä­se.

EN AV FEM. Den klo­ka gum­manär den förs­ta av fem doc­kor som kan lå­nas ut till ut­ställ­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.