Po­pu­lärt da­tor­spel får poj­kar att bör­ja dan­sa i S:t Karins

» Stort in­tres­se för dans­grup­per in­spi­re­ra­de av det po­pu­lä­ra da­tor­spe­let Fort­ni­te. Mu­sikin­sti­tu­tet Ar­ki­pe­lag star­tar de nya kur­ser­na i ja­nu­a­ri.

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

Ett så stort in­tres­se har jag in­te va­rit med om un­der mi­na 15 år som dans­lä­ra­re. Ka­ta­ri­na Gon­za­les

Det myc­ket po­pu­lä­ra da­tor­spe­let Fort­ni­te har väckt poj­kars in­tres­se för dans. Mu­sikin­sti­tu­tet Ar­ki­pe­lag star­tar två nya hip­hop-grup­per i Fort­ni­te-an­da i S:t Karins i ja­nu­a­ri. Bå­da grup­per­na fyll­des ge­nast med poj­kar.

– En mam­ma från S:t Karins tog kon­takt med mig och frå­ga­de om vi ord­nar dans­un­der­vis­ning för poj­kar. Hon ha­de frå­gat sin son om han vill bör­ja dan­sa, och han ha­de sva­rat att han gär­na bör­jar om det är Fort­ni­te-dans, be­rät­tar Ar­ki­pe­lags dans- lä­ra­re Ka­ta­ri­na Gon­za­les, som an­sva­rar över dans­un­der­vis­ning­en i S:t Karins.

Som mam­ma till en Fort­ni­te-fan för­stod Gon­za­les ge­nast vad det var frå­gan om. Om vi får ihop en grupp på åt­ta ele­ver, så ord­nar det sig nog med ut­rym­men och lä­ra­re, tänk­te hon.

MAMMANFÖRDE häls­ning­ar­na till lärar­mö­tet i sko­lan, och man in­for­me­ra­de om sa­ken via Wil­ma. In­tres­set var så stort att Gon­za­les fick epost­med­de­lan­den he­la vec­ko­slu­tet.

– Över 20 är för­hands­an­mäl­da till dans­lek­tio­ner­na, främst poj­kar i års­kurs 1 och 2. Ett så stort in­tres­se har jag in­te va­rit med om un­der mi­na 15 år som dans­lä­ra­re, sä­ger Gon­za­les.

Mu­sikin­sti­tu­tet Ar­ki­pe­lag har ord­nat dans­lek­tio­ner i S:t Karins från år 2013, då man höll de förs­ta lek­tio­ner­na i Lit­to­is­ten mo­ni­to­i­mi­ta­lo.

–Poj­kar har dan­sat även ti­di­ga­re, främst i barn­dans­grup­per­na, men i höst har vi in­te haft en en­da poj­ke i grup­per­na. Dans­grup­pen med en- bart poj­kar blir nu den all­ra förs­ta i S:t Karins, be­rät­tar Gon­za­les.

HIP­HOP-LEK­TIO­NER­NA i Fort­ni­te-an­da, det vill sä­ga ”Fort­dan­ce”, hålls i Risti­kal­lio på tis­da­gar. Som lä­ra­re fun­ge­rar Ev­ge­nij Kostuyu­kov, som utex­a­mi­ne­ras som dans­lä­ra­re från Åbo Konsta­ka­de­mi vå­ren 2019. Kostuyu­kov har ti­di­ga­re un­der­vi­sat i hip­hop i Par­gas.

Mu­sikin­sti­tu­tet Ar­ki­pe­lag ord­nar även and­ra dans­kur­ser i S:t Karins.

ARTO KUNNOLA

FORTDANCELÄRARE. Ev­ge­nij Kostuyu­kov dan­sa­de stre­et i Stre­ets of Par­gas -eve­ne­mang­et i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.