Mo­dern vat­ten­gym­nas­tik som ut­ma­nar krop­pen or­dent­ligt

» Re­por­ter­klas­sen tes­ta­de hyd­ro trai­ning via ap­pen Hyd­ro­hex, ett kon­cept som går att tes­ta på fle­ra stäl­len i Åbo.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO - Ro­sa Sten­bäck, Amos Ny­ström och Niko­las An­ders­son i 8D

Som föl­jan­de i tu­ren att tes­ta för oss i re­por­ter­klas­sen stod hyd­ro trai­ning, som är en sorts mo­dern vat­ten­gym­nas­tik vars pro­gram finns i ap­pen Hyd­ro­hex.

Trä­nings­möj­lig­he­ter­na i Åbo har öpp­nats un­der det här året och vi fick träf­fa fö­re­ta­gets vd, Åbo­bon Tom­mi Wal­le­ni­us på spa­ho­tel­let Cari­bia.

EF­TER EN pre­sen­ta­tion fick vi tes­ta på oli­ka trä­nings­ty­per. Det finns bå­de kor­ta och långa trä­nings­pass, en del för ba­ra vis­sa kropps­de­lar och and­ra för he­la krop­pen.

Fö­re­ta­get Hyd­ro­hex är ett par år gam­malt och man strä­var ef­ter att spri­da sin app med sam­ma namn. Den kan man lad­da ner gra­tis på vil­ken elektro­nisk ap­pa­rat som helst, vil­ket gör att man ock­så kan ut­fö­ra trä­ning­en var som helst.

Cari­bia och Im­pi­vaa­ra i Åbo hör till de plat­ser som köpt kon­cep­tet, så att det går att trä­na det via skär­mar som är upp­sat­ta där. Man kan gå helt själv på fri­ti­den och gö­ra det och det in­går i in­trä­det.

WAL­LE­NI­US BE­RÄT­TA­DE att fö­re­ta­get även hål­ler hand­led­da tim­mar 2–3 gång­er i vec­kan och att trä­nings­pas­sen tar 45–60 min. Allt från 16 till 60 åring­ar syss­lar med hyd­ro trai­ning, så trä­ning­en pas­sar för så gott som al­la åld­rar.

Att del­ta i ett pass kos­tar,

Tom­mi Wal­le­ni­us, vd för Hyd­ro­hex, har ut­veck­lat en app med den mångsidi­ga trä­nings­for­men hyd­ro trai­ning, en slags mo­dern vat­ten­gym­nas­tik.

och det är en­dast möj­ligt att kö­pa ett års­kort.

TRÄ­NING­EN ÄR nog svå­ra­re och job­bi­ga­re än van­lig vat­ten­gym­nas­tik, tyc­ker vi.

Man an­vän­der sin kropp myc­ket me­ra och ibland läg- ger man till li­te ext­ra mot­stånd, till ex­em­pel vik­ter. Man an­vän­der någ­ra av rö­rel­ser­na från nor­mal gym­trä­ning och från oli­ka kamp­spor­ter till hyd­ro trai­ning.

Man kan ut­an vi­da­re er­sät­ta van­lig gym­trä­ning med det­ta. I den här sor­tens trä­ning är det ock­så mind­re san­no­likt att man ska­dar sig. Man kan väl­ja själv vil­ken trä­ning man öns­kar gö­ra, ap­pen väg­le­der.

VI TYCK­TE ATT det var in­tres­sant att tes­ta den här mo­tions­for­men. Trä­ning­en var väl­digt mångsidig och lätt att gö­ra.

Det var mer ut­ma­nan­de än vad vi ha­de tänkt. Krop­pen blev varm och det kän­des i musk­ler­na. Man hål­ler sä­kert krop­pen i bra skick om man hål­ler på med hyd­ro trai­ning ak­tivt var­je vec­ka.

Det här var sam­ti­digt ett ro­li­ga­re sätt att trä­na. På gym­met kan det bli li­te långtrå­kigt så det är bra med va­ri­a­tion.

ANNINA SUOMINEN

GLA­DA MI­NER. Re­por­ter­klas­sens Ro­sa Sten­bäck, Niko­las An­ders­son och Amos Ny­ström fick tes­ta hyd­ro trai­ning i spa­ho­tel­let Cari­bia i Åbo. Ut­ma­nan­de och gans­ka tungt, tyck­te de.

IN­STRUK­TIO­NER. Skär­men som är upp­satt i Cari­bia. Här kan vem som helst sät­ta igång ett pro­gram, och fritt väl­ja mel­lan att trä­na oli­ka kropps­de­lar el­ler he­la krop­pen. I Im­pi­vaa­ra finns små skär­mar upp­sat­ta längs med en av bas­säng­ens kan­ter.

UT­VECK­LA­DE SPÄN­NAN­DE TRÄ­NING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.