Dags att sö­ka till vis­sa hög­sko­lor

» Den förs­ta ge­men­sam­ma an­sö­kan till hös­tens hög­sko­le­ut­bild­ning­ar öpp­nar i dag.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Det bör­jar va­ra dags att an­sö­ka om stu­die­plats till yr­kes­hög­sko­lor och uni­ver­si­tet. I dag öpp­nar den förs­ta ge­men­sam­ma an­sök­ning­en till hös­tens hög­sko­le­ut­bild­ning­ar.

Den ge­men­sam­ma an­sö­kan är upp­de­lad i två an­sök­nings­ti­der. Ut­bild­ning­ar­na som är med i den förs­ta an- sök­nings­om­gång­en är ut­bild­ning­ar på främ­man­de språk, ut­bild­ning­ar vid Konstu­ni­ver­si­te­tet, ut­bild­ning in­om te­a­ter­ar­be­te vid Tam­mer­fors uni­ver­si­tet och vis­sa ma­gis­ter­ut­bild­ning­ar.

Den and­ra an­sök­nings­ti­den i den ge­men­sam­ma an­sö­kan till hög­sko­lor­na in­leds 20 mars och i den in­går al­la and­ra yr­kes­hög­sko­le- och uni­ver­si­tets­ut­bild­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.