Topp­nam­när­på väg från Ki­mi­to­ön

» Jak­ten på ett mind­re hus och det po­li­tis­ka kli­ma­tet bi­drog till be­slu­tet

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Ste­fan Holmström 040–5000873 ste­[email protected]­me­dia.fi

Omsorgs­chef Ma­ria Wal­lin sö­ker jobb i Par­gas – full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de Veijo Lüc­ke är på väg att flyt­ta dit. En or­sak till Lüc­kes be­slut är det po­li­tis­ka kli­ma­tet på ön.

Det är en sum­ma av många fak­to­rer som led­de till be­slu­tet att kö­pa ett hus i Par­gas, sä­ger Fri Sam­ver­kan­po­li­ti­kern och Ki­mi­to­öns full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de Veijo Lüc­ke.

– Vi har i ung­e­fär två års tid le­tat ef­ter ett mind­re hus, ett gam­malt så­dant, sä­ger han.

När ett lämp­ligt så­dant in­te gick att fin­na i hem­kom­mu­nen val­de han och hu­strun Eli­na att ut­vid­ga le­tan­det. Det rät­ta hu­set hit­ta­des se­dan någ­ra hund­ra me­ter från Par­gas cent­rum.

– Det är ett hus som är li­ka gam­malt som Fin­land, sä­ger Lüc­ke.

PA­RET HAR BOTT ung­e­fär sjut­ton år i Ki­mi­to­ön och ha­de tänkt stan­na. Det var än­då in­te ba­ra be­ho­vet av ett mind­re hus som på­ver­ka­de be­slu­tet att flyt­ta.

– Det po­li­tis­ka kli­ma­tet har för­änd­rats, det har kom­mit så myc­ket ne­ga­ti­vi­tet i dis­kus­sio­ner­na. Det är nå­got som in­te är bra för kom­mu­nen.

En tred­je fak­tor var att det nya hu­set lig­ger när­ma­re Åbo, där dot­tern stu­de­rar på mu­sik­gym­na­si­um.

Nå­gon snabb flytt blir det in­te. Förs­ta ska pa­ret re­da ut vad som bör gö­ras i det se­kel­gam­la hu­set i Par­gas.

DET TAR SÄ­KERT MINST ett halvt år in­nan en flytt blir verk­lig­het, sä­ger Lüc­ke.

Tid­punk­ten skul­le där­för po­li­tiskt va­ra läg­lig ef­tersom det ska väl­jas en ny ord­fö­ran­de för full­mäk­ti­ges res­te­ran­de två man­da­tår.

– Det blir inga snab­ba änd­ring­ar. Al­la ska hin­na med.

Lüc­ke kan in­te sä­ga om han kom­mer att ak­ti­ve­ra sig po­li­tiskt ock­så i Par­gas. Han kän­ner många Par­gas-

Det po­li­tis­ka kli­ma­tet har för­änd­rats, det har kom­mit så myc­ket ne­ga­ti­vi­tet i dis­kus­sio­ner­na.

po­li­ti­ker men in­te det lo­ka­la po­li­tis­ka kli­ma­tet.

– Vi får se hur jag or­kar el­ler kan va­ra ut­an att ta i så­da­na frå­gor som jag kän­ner kun­de va­ra li­te an­norlun­da. Det be­ror än­då ock­så på frun, om hon tyc­ker att jag bor­de ta det li­te lug­na­re.

MONICA SAND­BERG

PAR­GAS NÄS­TA. Veijo Lüc­ke, Fri Sam­ver­kan och ord­fö­ran­de för kom­mun­full­mäk­ti­ge i Ki­mi­to­ön, sik­tar på att läm­na Ki­mi­to­öns po­li­tik i som­mar. En or­sak är det po­li­tis­ka kli­ma­tet, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.