Ock­så Ki­mi­to­öns omsorgs­chef sö­ker sig bort från kom­mu­nen

» Ma­ria Wal­lin har sökt jobb i Par­gas.

Åbo Underrättelser - - NYHETER KIMITOÖN - Monica Fors­sell monica.fors­[email protected]­me­dia.fi

Ki­mi­to­öns so­ci­al- och häl­so­vård har va­rit fö­re­mål för myc­ket dis­kus­sion un­der de se­nas­te åren.

I fo­kus har stått öns äldre­omsorg och pla­ner­na på att even­tu­ellt säl­ja verk­sam­he­ten till pri­va­ta ak­tö­rer på ön.

NÄR ANSÖKNINGSTIDEN för tjäns­ten som so­ci­al­ar­be­ta­re in­om vux­en­ar­be­te i Par­gas gick ut i går stod det klart att Ki­mi­to­öns omsorgs­chef Ma­ria Wal­lin vill by­ta jobb.

Wal­lin är en av fy­ra per­so­ner som sökt job­bet.

De and­ra tre som sökt job­bet i Par­gas är Pir­jo Port­man, Hei­di Mä­kiTu­lo­kas och Ma­ri Yli-Kaup­pi­la. MA­RIA WAL­LIN fick ny­li­gen i upp­drag att sam­man­stäl­la en ut­red­ning med ru­bri­ken ”Ut­red­ning om kost­nads­ef­fek­ter­na av en för­sälj­ning av Al­ma­hem­mets och Han­na­hem­mets verk­sam­het och fas­tig­he­ter” och en an­nan med ru­bri­ken ”En ge­nom­lys­ning av lä­kar­mot­tag­ning­ens verk­sam­het och kost­nads­ef­fek­ti­vi­tet, samt tid­ta­bel­len för even­tu­ell an­buds­för­frå­gan”.

Sam­ti­digt har kom­mun­di­rek­tör An­ne­li Pah­ta fat­tat be­slut om att an­stäl­la en ex­tern kon­sult för att grans­ka he­la so­ci­al- och häl­so­vår­den på ön.

Ma­ria Wal­lin sä­ger till ÅU att hon in­te i det här ske­det vill kom­men­te­ra det even­tu­el­la by­tet av jobb.

MONICA SAND­BERG

SÖ­KER ANNAT JOBB. Omsorgs­chef Ma­ria Wal­lin vill in­te kom­men­te­ra det even­tu­el­la by­tet av jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.