Te­a­ter­fi­asko i Åbo fick po­li­ti­ker att sät­ta ner fo­ten – men var­för nu?

I Åbo av­lö­ser in­ve­ste­rings­be­slu­ten varand­ra. Sam­ti­digt är sta­dens eko­no­mi an­strängd. I en så­dan si­tu­a­tion finns det in­te rum för miss­tag, spe­ci­ellt in­te miss­tag i mång­mil­jon­klas­sen.

Åbo Underrättelser - - LEDARE - Dan Lolax [email protected]­me­dia.fi

STADSSTYRELSEMÖTET i Åbo i mån­dags bjöd på en över­ras­kan­de tvåstegs­ra­ket.

Dels fick ett för­slag från Väns­ter­för­bun­det ma­jo­ri­te­tens stöd, dels kan för­sla­get ut­myn­na i att en en­skild tjäns­te­man tving­as ta kon­se­kven­ser­na för ett i ra­den av bud­get­fi­as­kon i Åbo.

DET HAND­LAR om re­no­ve­ring­en och ut­vidg­ning­en av stads­tea­tern, den som blev kring 20 mil­jo­ner eu­ro dy­ra­re än be­räk­nat och kom att kos­ta skat­te­be­ta­lar­na 45 mil­jo­ner eu­ro.

Och det hand­lar om ti­di­ga­re fas­tig­hets­che­fen, nu­va­ran­de fas­tig­hets­ut­veck­lings­che­fen Jou­ko Tur­tos age­ran­de.

En ut­om­stå­en­de ut­red­ning vi­sar att miss­tag gjor­des i den ut­lo­ka­li­se­ra­de pla­ne­ring­en, men att fas­tig­hets­af­färs­ver­ket, som led­des av Tur­to, in­te re­kla­me­ra­de pla­ne­ring­en el­ler kon­kur­rens­ut­sat­te den fort­sat­ta pla­ne­ring­en.

NÄR STADS­DI­REK­TÖR Min­na Ar­ve pre­sen­te­ra­de den an­svars­för­del­ningsta­bell som VF:s Jaak­ko Lind­fors be­gärt i hös­tas fanns inga tjäns­te­män nämn­da och för­sla­get var att stads­sty­rel­sen en­bart no­te­rar ut­red­ning­en.

Det här ac­cep­te­ra­de in­te VF. Ef­ter in­ten­si­va för­hand­ling­ar rös­ta­de ock­så SDP och Grö­na för en in­tern ut­red­ning av Tur­tos age­ran­de.

Att sam­lings­par­tis­ter­na, med stöd av en sann­fin­län­da­re, rös­ta­de mot är in­te över­ras­kan­de. Tur­to är par­ti­ets man.

SFP:s Ida Schau­man rös­ta­de blankt med mo­ti­ve­ring­en att även om kraftåt­gär­der be­hövs så ska en­skil­da per­so­ner in­te häng­as ut.

NU HÄNGS TUR­TO ut, om man vill an­vän­da det ut­tryc­ket, och me­dan det är vik­tigt att in­vän­ta den in­ter­na ut­red­ning­ens re­sul­tat – som kan le­da till tjäns­te­man­na­rätts­li­ga åt- gär­der – så an­mä­ler sig en rad frå­gor. Till ex­em­pel: var­för stö­der SDP och Grö­na den­na åt­gärd nu?

Ett en­kelt svar är att åt­gär­den är mo­ti­ve­rad. Te­a­ter­re­no­ve­ring­ens bud­getö­ver­skrid­ning är ing­en strunt­sum­ma. Brist­fäl­lig pla­ne­ring har lett till att po­li­tis­ka be­slut har fat­tats på fel grun­der. De kor­ri­ge­ran­de åt­gär­der­na har va­rit otill­räck­li­ga. Så­dant slarv mås­te få kon­se­kven­ser.

MEN DET FINNS ock­så en kon­text här.

Tur­to har va­rit i blåsvä­der ti­di­ga­re. I fjol fick han en skrift­lig var­ning i sam­band med par­ke­rings­be­drä­ge­ri­et i Åbo – un­der­må­lig ope­ra­tiv led­ning och bris­tan­de upp­följ­ning var mo­ti­ve­ring­en – och 2014 fick han en an- märk­ning för ett pro­jekt som för­se­nats och sprängt sin bud­get­gräns.

EN ÄN­NU VIK­TI­GA­RE kon­text är att stads­tea­tern är ett i ra­den av re­no­ve­rings­pro­jekt som kom­mit att kos­ta be­tyd­ligt mera än be­räk­nat.

I nå­got ske­de är det in­te läng­re tro­vär­digt age­ran­de av po­li­ti­ker­na att be­kla­ga sig över det­ta och se­dan slå ut med hän­der­na och sä­ga att de ing­et kan gö­ra.

Den in­ter­na ut­red­ning­en är mo­ti­ve­rad, men man sät­ter ock­så ner fo­ten så att väl­jar­na ska se.

Det här gäl­ler främst för SDP och Grö­na. Att VF stäl­ler tjäns­te­män med sam­lings­par­tis­tisk par­ti­bok till svars är mind­re över­ras­kan­de.

I SLUTÄN­DAN FÅR det trots allt in­te hand­la en­bart om sym­bo­lik.

Åbo är in­ne i fas där in­ve­ste­rings­be­slu­ten av­lö­ser varand­ra sam­ti­digt som sta­den tving­as ta lån för att be­ta­la ock­så de lö­pan­de ut­gif­ter­na. I en så­dan si­tu­a­tion finns det helt en­kelt in­te rum för miss­tag, spe­ci­ellt in­te miss­tag i mång­mil­jon­klas­sen.

Sys­tem­felet re­sul­te­rar i att högt upp­sat­ta tjäns­te­män in­te binds vid det an­svar som kom­mer med de­ras in­fly­tan­de och lö­ne­klass.

DEN ANSVARSFÖRDELNING som be­hand­la­des i stads­sty­rel­sen i mån­dags blickar ock­så framåt och är tänkt att be­spa­ra Åbo yt­ter­li­ga­re bud­get­fi­as­kon. Men det finns en po­äng med att in­te dra sig för att stäl­la tjäns­te­män till svars – när det finns grun­der för det.

Allt­för of­ta har po­li­ti­ker gjort mot­sat­sen. På ett oö­ver­skåd­ligt sätt har man skyllt på ”or­ga­ni­sa­tio­nen”. Det ty­der i sig på ett system­fel.

Sys­tem­felet re­sul­te­rar i att högt upp­sat­ta tjäns­te­män in­te binds vid det an­svar som kom­mer med de­ras in­fly­tan­de och lö­ne­klass. Fal­let Tur­to är för­hopp­nings­vis en väckar­kloc­ka för det väx­an­de Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.