En in­blick i en an­nan verk­lig­het

Jag är var­ken den förs­ta el­ler sista som tap­pat bort mig på en vi­de­o­ka­nal på in­ter­net.

Åbo Underrättelser - - LEDARE - An­ni­na Su­o­mi­nen Jour­na­list på ÅU

Hon po­se­rar på ett sätt som kanske en ung ton­å­ring ha­de gjort fram­för ka­me­ran. För löj­ligt för att va­ra ro­ligt.

– Jag är en tret­tio­å­rig kvin­na som hål­ler på med sånt här. Be för mig, sä­ger hon och ett rus av ska­deg­läd­je pres­sar upp mi­na mun­gi­por.

Jag hin­ner skrat­ta till in­nan jag in­ser att jag själv snart är tret­tio år gam­mal.

Och äg­nar en var­dags­kväll åt att tit­ta på en som hål­ler på med nå­got som in­te ens är ro­ligt på rik­tigt.

Och än­då skrat­tar åt det.

JAG ÄR VAR­KEN den förs­ta el­ler sista som tap­pat bort mig på en vi­de­o­ka­nal på in­ter­net.

Det bör­ja­de med en gam­mal dans­film­stjär­na för någ­ra må­na­der se­dan.

Av en hän­del­se dök hen­nes an­sik­te upp i flö­det. Och jag mås­te ge­nast kol­la vad hon syss­lar med i dag.

Det vi­sar sig att hon åt­minsto­ne lad­dar upp många vi­de­or på nä­tet.

Ing­en­de­ra av äm­ne­na hon ta­lar om in­tres­se­rar mig, likt för­ban­nat fly­ter tim­mar­na för­bi.

Sånt är li­vet i ti­de­var­vet för youtu­ber.

SNART RE­KOM­MEN­DE­RAR Netflix ”The ame­ri­can me­me” för mig. Den är en av fle­ra do­ku­men­tä­rer som ger en in­blick i hur da­gens makt­ha­va­re på so­ci­a­la me­di­er egent­li­gen le­ver.

El­ler åt­minsto­ne vad de väl­jer att be­rät­ta om hur de le­ver.

Vad finns bakom bil­der­na och vi­de­or­na, som får ti­o­tu­sen­tals el­ler mil­jon­tals gill­ning­ar, och som ge­ne­re­rar tu­sen­tals kom­men­ta­rer och en trev­lig dos re­klam­peng­ar tack va­re pro­dukt­pla­ce­ring?

Ar­be­te för peng­ar i en ka­pi­ta­lis­tisk värld, och en hjärt­skä­ran­de en­sam­het, är fle­ra kri­ti­kers slut­sats.

DO­KU­MEN­TÄ­REN ÄR en rik­tig guld­gru­va för al­la som gil­lar att för­fa­sa sig över so­ci­a­la me­di­er och hur ”hemskt” det är att folk sät­ter så myc­ket tid på dem.

Den ger ock­så en verk­ligt in­tres­sant in­blick i hur det går till där ute.

En märk­lig kän­dis- och po­li­ti­ker­ga­la vi­sar hur Ba­rack Oba­ma po­se­rar för ka­me­ror­na till­sam­mans med The Fat Jew, en kil­le med en fri­syr som be­står av en en­da tjock hår­rul­le som står rakt upp på hu­vu­det.

Det är ung­e­fär det en­da man kan sä­ga om ho­nom.

Och en viss känd blon­din sit­ter en­sam i en gi­gan­tisk sof­fa och knap­par på sin te­le­fon i ar­la mor­gon­stund. Hon till­bring­ar 200 av årets da­gar på re­san­de fot och be­skri­ver sig själv som i grun­den en­sam, och som en som trivs bäst med si­na fans.

DO­KU­MEN­TÄ­REN har kri­ti­se­rats och kal­lats yt­lig, men det är verk­li­gen tack­samt att få ta del av en 90 mi­nu­ter lång sam­man­fatt­ning av den tid som an­nars skul­le krä­vas för att få en över­blick över vad så många män­ni­skor sät­ter tid på i dag.

In­te minst ef­tersom den är, eh, en vi­deo som ock­så är un­der­hål­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.