Från ”Par­la­men­tet” i Dals­bruk 2019

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - Bengt Gustafs­son

RAP­PORT. Ett nytt år har bör­jat. Vi öns­kar al­la vän­ner och sär­skilt ”flic­kor­na” på Café Four C en god fort­sätt­ning på det nya året. Hop­pas ni har tå­la­mod med oss i fram­ti­den.

Al­lan, en av vå­ra ”stif­tan­de” med­lem­mar har läm­nat ”Par­la­men­tet”. Al­lan var en av vå­ra ak­ti­va med­lem­mar. Han var den som ibland ha­de av­vi­kan­de åsik­ter vid vå­ra träf­far. Vi minns många gi­van­de och in­tres­san­ta dis­kus­sio­ner. Vi sak­nar Al­lan.

Öns kom­mun­sty­rel­se har kom­mit med för­slag till sparåt­gär­der. Från kyrk­byn i Drags­fjärd kom­mer ”da­gi­set” att för­svin­na. I Dals­bruk stäng­er man häl­so­sta­tio­nen.

Från Väs­tan­fjärd för­svin­ner kanske bib­li­o­te­ket och Sil­ver­ring­en. Från Ki­mi­to för­svin­ner ingen­ting. Ovan­nämn­da sty­rel­se­för­slag gör att knut­pat­ri­o­tis­men (som in­te bor­de fin­nas) fro­das. Den kom­mer att fin­nas än­nu nå­gon ge­ne­ra­tion i fram­ti­den.

En känd Ki­mi­to­po­li­ti­ker skrev en gång: ”Den sista in­vå­na­ren i Bru­ket får in­te glöm­ma att släc­ka lam­pan”. Än­nu är det långt dit.

Vå­ra för­tro­en­de­val­da har in­te i som­mar gjort nå­gon Örö­re­sa. Man har i des­sa spar­ti­der ut­nytt­jat ett bil­li­ga­re al­ter­na­tiv på en re­stau­rang med spa i Åbo.

I ”Par­la­men­tet” an­ser man att full­mäk­ti­gear­be­tet är ett slags hob­by­verk­sam­het som in­te bör be­las­ta skat­te­be­ta­lar­na. Ar­be­tet är helt fri­vil­ligt. Man har täv­lat om för­tro­en­de­pos­ter­na. Man har bet­ta­lat kam­panj­peng­ar för att bli in­vald. Man har bli­vit in­vald och har mö­tesar­vo­den.

Trots att det är långt till kom­man- de kom­mu­nal­val vän­tar vi i ”Par­la­men­tet” med spän­ning på val­re­sul­ta­tet. Då kom­mer de näs­tan två tu­sen namn­teck­nar­nas röster (som nu­va­ran­de full­mäk­ti­ge helst vil­le glöm­ma) an­gå­en­de åld­rings­vår­den i kom­mu­nen att på­ver­ka val­re­sul­ta­tet.

Vi vet att många äld­re män­ni­skor har ett bra min­ne och ba­ra vän­tar på röst­nings­da­gen. Här gäl­ler det för de bli­van­de kan­di­da­ter­na att ”lob­ba” rätt.

Un­der­teck­nad och and­ra skat­te­be­ta­la­re för­står in­te kom­mu­nens bok­fö­ring. Kom­mu­nen har i många år gjort vinst och ac­ku­mu­le­rat mil­jo­ner. Än­då finns in­te mil­jo­ner­na, en­dast skul­der­na. Har man vil­se­lett kom­mu­nin­vå­nar­na el­ler bor­de bok­fö­rings­sy­ste­met änd­ras?

I ”Par­la­men­tet” för­vå­nas vi över al­la kon­sul­ter som mås­te an­li­tas. Vi tror att det i kom­mu­nen finns skick­li­ga tjäns­te­män som kän­ner skär­gårds­kom­mu­nen och som sä­kert kan lö­sa pro­ble­men.

Kom­mu­nens sto­ra hy­resut­gif­ter ir- ri­te­rar ock­så ”Par­la­men­tet”.

Ett ”tor­gral­ly” har dykt upp i Dals­bruk. Li­tet bus­kör­ning har all­tid fö­re­kom­mit. I ”Par­la­men­tet” tror vi att den förs­ta hal­kan har in­spi­re­rat till kör­ning­ar­na. Vi tror att vå­ra ung­do­mar små­ning­om mär­ker att for­do­nen ock­så kan an­vän­das till annat än bus­kör­ning.

Att sät­ta upp för­buds­skyl­tar är ing­en lös­ning. Par­ke­rings­skyl­tar finns här och där i ”Bru­ket” till ing­en nyt­ta. Vid fy­ra tim­mars par­ke­rings­mär­ken står bi­lar par­ke­ra­de i vec­ko­tal.

Från kyrk­byn har det mesta för­svun­nit. Nu hål­ler lands­vä­gen ge­nom byn ock­så på att för­svin­na. Vi tror att vägen är lan­dets sämst sköt­ta Kyr­ko­byväg. Vägen är som­mar och vin­ter li­ka gro­pig.

Spå­man­nen lo­var som be­kant en kall och snö­rik vin­ter. Han grun­dar si­na iakt­ta­gel­ser på sin björk.

En an­nan med­lem tror att vin­tern blir mild och snö­fat­tig. Han igen grun­dar si­na iakt­ta­gel­ser på möss­sen. Vän­tas kal­la vint­rar får han ett tio tal möss i si­na fäl­lor. Tills i dag har han en­dast fång­at fy­ra styc­ken.

I ”Par­la­men­tet” har vi dis­ku­te­rat, skri­vit och för­ut­sagt hän­del­ser i byn. Vi har bland annat sagt att vals­ver­ket stängs, att tråd­dra­ge­ri­et stan­nar, att häl­so­sta­tio­nen in­d­ras och att äm­bets­hu­set kom­mer att töm­mas.

Allt det ovan­nämn­da har el­ler är på väg att gå i upp­fyl­lel­se.

Om sko­lor­na på öns söd­ra del vå­gar vi knappt dis­ku­te­ra. Att barn är en brist­va­ra i kom­mu­nen är ing­en hem­lig­het. Skolsam­man­slag­ning­ar kom­mer att ske i fram­ti­den.

Tan­ken att ut­veck­la Ki­mi­to­öns gym­na­si­um till ett ”sjö­farts­gym­na­si­um” är en fin idé. Idén kun­de even­tu­ellt ut­veck­las med fis­ke och fisk­han­te­ring.

En me­tod som skul­le öka na­ti­vi­te­ten i ”Bru­ket” vo­re peng­ar värd.

Har man vil­se­lett kom­mu­nin­vå­nar­na el­ler bor­de bok­fö­rings­sy­ste­met änd­ras?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.