FFC: Tyd­li­ga­re gräns mel­lan fö­re­ta­gan­de och lö­ne­ar­be­te

» Fack­cen­tra­len har pub­li­ce­rat sin mo­dell för ar­bets­lös­hets­skyd­det.

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT -

Fin­lands Fack­för­bunds Cen­tral­or­ga­ni­sa­tion FFC vill re­for­me­ra ar­bets­lös­hets­skyd­det och mins­ka på by­rå­kra­tin.

FFC har pub­li­ce­rat sin egen mo­dell för hur ar­bets­lös­hets­skyd­det ska re­for­me­ras.

Skyd­det ska ga­ran­te­ra ut­koms­ten ock­så för dem som strö­job­bar och be­skrivs som en­kel, spor­ran­de och flex­i­bel, i FFC:s press­med­de­lan­de. – Det räc­ker in­te läng­re att man lap­par pro­ble­men in­om ar­bets­lös­hets­skyd­det och ser­vicen för ar­bets­lö­sa. Ar­bets­lös­hets­skyd­det i Fin­land mås­te un­der näs­ta re­ge­rings­pe­ri­od re­for­me­ras i sin hel­het, sä­ger Saa­na Si­ek­ki­nen, som är di­rek­tör på FFC, i press­med­de­lan­det.

EN­LIGT mo­del­len be­hövs det mer re­sur­ser för ser­vicen för ar­bets­lö­sa och FCC ser Sve­ri­ge och Dan­mark som ex­em­pel. By­rå­kra­tin ska mins­kas och sy­ste­met för­enklas så att det ba­ra finns två ar­bets­lös­hets­för­må­ner – grund­skydd och för­tjänst­skydd. FFC vill ock­så bland annat att man slu­tar grans­ka ar­bets­ti­den in­om ar­bets­lös­hets­skyd­det och att grän­sen mel­lan lö­ne­ar­be­te och fö­re­ta­gan­de blir tyd­li­ga­re.

ÅU-FOTO

FFC. Fack­cen­tra­len kom­mer med en egen mo­dell för ar­bets­lös­hets­skyd­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.