Öv­ri­ga pre­miä­rer

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

Clint Eastwoods film ”The Mu­le” (re­gi, hu­vud­roll) är in­spi­re­rad av verk­li­ga hän­del­ser, en tid­nings­ar­ti­kel från 2011 som be­rät­tar om en 87-årig man som i sin pick­up trans­por­te­ra­de nar­ko­ti­ka från Mex­i­ko, hund­ra­tals kg, rakt fram­för po­lis och fe­de­ra­la agen­ter. Fil­mens äld­re man od­lar fram­gångs­rikt dag­lil­jor, be­sö­ker mäs­sor runt om i sta­ter­na, be­fin­ner sig i strål­kas­tar­lju­set. Tills in­ter­net tar över kom­mer­sen och han är luspank och en­sam. Han ac­cep­te­rar kar­tel­lens er­bju­dan­de, att kö­ra bil, ba­ra kör, frå­ga ing­et.

Re­gi och skå­de­spe­le­ri är pro­fes­sio­nellt me­dan be­rät­tarsti­len är föråld­rad och sak­nar mo­der­na över­rask­ning­ar, hu­mor och spän­ning. Livs­sy­nen är mos­sig. Men om man med ny­por salt kan se fil­mens ra­sism, kvin­no­förakt och kon­ser­va­tism som iro­nis­ka ele­ment så är ”The Mu­le” char­mig och ”Clin­tan-no­stal­gisk”.

Ett te­ma är kär­le­ken till kons­ten/ar­be­tet som mås­te få gå fö­re fa­mil­jen (han i fil­men blir för­lå­ten, av fa­mil­jen). Ett annat te­ma: Det är ro­ligt i ramp- och strål­kas­tar­lju­set. Kan man er­sät­ta fil­mens sym­bol för kons­ten, dag­lil­jan, med be­grep­pet film?

The Mu­le

USA 2018

PRESSBILD

Re­gi: Clint EastwoodMa­nus: Nick SchenkI rol­ler­na: Clint Eastwood, Brad­ley Coo­per, Lau­rence Fish­bur­ne, Mi­chael Peña med fle­ra 1:56 F16 THE MU­LE. Fil­men med Clint Eastwood är in­spi­re­rad av verk­li­ga hän­del­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.