Kasnäs Cara­van är årets hus­vagns­om­rå­de 2018

» De­lar ut­mär­kel­sen med hus­vagns­om­rå­det SFC-Re­ki­ni­e­mi i Li­ek­sa.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Fins­ka hus­vagns­för­e­ning­en SF-Cara­van har valt årets hus­vagns­om­rå­de 2018. Ut­mär­kel­sen de­las i år mel­lan Kasnäs Cara­van på Ki­mi­to­ön och SFC-Re­ki­ni­e­mi i Li­ek­sa.

UT­MÄR­KEL­SEN är ett er­kän­nan­de för långt ar­be­te i bran­schen och de­las ut år­li­gen ut­i­från en med­lems­om­röst­ning i för­e­ning­en SF-Ca­ra- van. Därut­ö­ver be­ak­tas om­rå­dets ut­veck­ling och an­nan verk­sam­het som stö­der om­rå­det.

– Kasnäs Cara­van er­bju­der möj­lig­he­ten att ut­fors­ka Skär­gårds­ha­vets uni­ka skär­gård. Cam­ping­en är mo­dern och an­slu­ten till en av skär­går­dens fi­nas­te gäst­ham­nar, med bu­ti­ker, na­tursti­gar, cy­kel­rut­ter, sand­strand och lek­plat­ser, skri­ver SF-Cara­van i mo­ti­ve­ring­en.

SF-Cara­van är ett för­bund för hus­vagns- och hus­bils­re­se­nä­rer, med över 78 lo­ka­la för­e­ning­ar. För­bun­det har to­talt 62 247 med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.