”La­get bor­de in­te ha åkt till Qa­tar på lä­ger”

» Kri­ti­ken mot ja­nu­a­ri­läg­ret är skarp. Boll­för­bun­det spe­lar en dub­bel­roll i Qa­tar.

Åbo Underrättelser - - SPORT FOTBOLL -

Boll­för­bun­det har ham­nat i skott­glug­gen den se­nas­te ti­den. Se­dan det blev klart att herr­lands­la­get in­le­der 2019 med att åka på trä­nings­lä­ger till Qa­tar har det pyrt runt för­bun­det.

I tis­dags gick Helsingin Sa­no­mat ut med att Riku Riski val­de att tac­ka nej till läg­ret av etis­ka skäl. Det blev en stor ny­het och det skrevs över he­la Eu­ro­pa om Riski.

KAARI MATTILA, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re vid För­bun­det för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter i Fin­land, an­ser att det är ta­lan­de för hur me­di­er ar­be­tar.

– Me­di­er tyc­ker om nyheter som kan be­ly­sa en per­son el­ler ett mäs­ter­skap. Jag an­ser att det finns brist på en dju­pa­re dis­kus­sion om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter in­om idrott. Hur tänker Fin­land i den här ty­pen av frå­gor? På för­bunds­ni­vå bör man fun­de­ra på så­dant.

Mattila un­der­stry­ker att id­rot­ta­re in­te bor­de sät­tas i ett lä­ge där man tving­as väl­ja. De in­ter­na­tio­nel­la och na­tio­nel­la för­bun­den bor­de fö­ra en kon­ti­nu­er­lig dis­kus­sion, tän­ka till och fat­ta be­slu­ten ut­i­från kor­rekt in­for­ma­tion.

MATTILAFÅRMEDHÅLL av Ila­ri Äijälä. Han är sty­rel­se­med­lem i spe­lar­fac­ket i Fin­land (JPY), pro­jekt­le­da­re för ”Rött kort till ra­sism” och en ak­tiv kraft i att öka för­stå­el­sen för frå­gor om etik, dis­kri­mi­ne­ring och sex­u­el­la mi­no­ri­te­ter i fin­ländsk fotboll.

– Det blir ett väl­digt tufft lä­ge för spe­lar­na – spe­ci­ellt om man är de­bu­tant och lands­la­get har va­rit en dröm. Jag fun­de­ra­de på det här och vet är­ligt ta­lat in­te hur jag skul­le ha gjort. Det är en ära att spe­la i lands­la­get och där­för blir det så svårt att tac­ka nej.

ÄIJÄLÄ, SOM av­slu­ta­de sin spe­lar­kar­riär 2017, väl­kom­nar den de­batt som Riski väck­te till liv.

– Jag tror in­te att Riku ha­de trott att det skul­le bli så här stort. Om­fång­et av pub­li­ci­te­ten vi­sar bris- ten på dis­kus­sion i de här frå­gor­na. När jag hör­de om Ri­kus be­slut bör­ja­de jag le. Det var den da­gens fi­nas­te ny­het.

Mattila:

– Fin­land är ett de­mo­kra­tiskt land och id­rot­ta­re har al­la möj­lig­he­ter att vi­sa sin stånd­punkt om de vill.

Hon po­äng­te­rar än­då att man pra­tar om två oli­ka for­mer av makt. An­sva­ret ska lig­ga hos för­bun­den. De har möj­lig­het att på­ver­ka på ett annat sätt.

– Om det finns nå­got po­si­tivt med att Qa­tar ska ar­ran­ge­ra VM, är det att många har lärt sig nå­got. Id­rot­ta­re har makt på sitt sätt. De kan på­ver­ka som fö­re­bil­der och det är ut­märkt om de vill stå för sa­ker. De är ing­en iso­le­rad ö.

VARLIGGERDÅ pro­ble­ma­ti­ken i att åka till Qa­tar på trä­nings­lä­ger? Lan­det ar­ran­ge­rar fot­bolls-VM 2022 – ett kon­tro­ver­si­ellt val. Rap­por­te­ring­en om hur lan­det fick värd­ska­pet och för­hål­lan­de­na vid are­na­byg­ge­na har präg­lats av skarp kri­tik.

Män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­ner­na Am­ne­sty och Hu­man Rights Watch har upp­re­pa­de gång­er pub­li­ce­rat larm­rap­por­ter om sto­ra bris­ter i ar­bets­ta­gar­nas rät­tig­he­ter. To­nen har va­rit hård. De har bland annat rap­por­te­rat om slav­lik­nan­de för­hål­lan­den, ute­bliv­na lö­ner och tu­sen­tals döds­fall bland ar­be­tar­na.

EFTERINTERNATIONELLA på­tryck­ning­ar har Qa­tar tving­ats ju­ste­ra sin lag­stift­ning, men så sent som för­ra hös­ten kom Am­ne­sty med en rap­port där det fram­går att en mängd ar­bets­ta­ga­re in­te har fått lön på fle­ra må­na­der. Det är fort­fa­ran­de oklart hur ar­bets­ta­gar­nas si­tu­a­tion ser ut kon­kret.

Un­der vec­kan har en nor­disk de­le­ga­tion be­sökt Qa­tar för att få mer kun­skap om lä­get och för­sö­ka ut­ö­va på­tryck­ning­ar ge­nom di­a­log. Det är en fort­sätt­ning på de nor­dis­ka för­bun­dens be­sök 2016 – en re­sa där Mattila var med som en av de nord- is­ka män­ni­sko­rätts­ex­per­ter­na.

EN­LIGT MATTILA är det ing­et fel med att för­bunds­folk åker till Qa­tar. Det kan va­ra vik­tigt för att för­stå och för­sö­ka på­ver­ka si­tu­a­tio­nen samt när man drar upp rikt­lin­jer för hur man age­rar i fram­ti­den i lik­nan­de frå­gor.

Att sam­ti­digt ut­nytt­ja fi­na sports­li­ga för­hål­lan­den är där­e­mot pro­ble­ma­tiskt.

– Det ger ett väl­digt spre­tigt bud­skap när man ock­så ut­nytt­jar de id­rotts­li­ga för­de­lar­na. En­ligt mig skul­le man in­te ha ord­nat ett trä­nings­lä­ger i Qa­tar. Man kan in­te kom­bi­ne­ra de två oli­ka sa­ker­na på ett bra sätt, sä­ger Mattila.

DE SE­NAS­TE åren har Fin­land åkt på ja­nu­a­ri­lä­ger till Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten – ett annat land som har fått hår­da om­dö­men för sin syn på mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Årets sam­ling är än­då an­norlun­da i och med rap­por­te­ring­en som är di­rekt an­knu­ten till Qa­tars VM-värd­skap.

Mattila me­nar att Qa­tar är ett re­la­tivt lätt land att kri­ti­se­ra.

– Kri­ti­ken är helt be­fo­gad och man ska sät­ta stor press på Qa­tar, men oli­ka ak­tö­rer är ovil­li­ga­re att kri­ti­se­ra stör­re län­der där mäs­ter­skap ord­nas. FRÅN BOLLFÖRBUNDETS håll har man ve­lat skil­ja på id­rot­ten och po­li­ti­ken.

– Det är en ab­surd tan­ke i dag. Boll­för­bun­det har en mas­sa att för­bätt­ra och nu förs den här dis­kus­sio­nen. Nu gäl­ler det att lä­ra sig och tit­ta framåt, sä­ger Äijälä.

Tror du att för­bun­det har lärt sig?

– Man tving­as fun­de­ra på si­na vär­de­ring­ar och val. De­bat­ten kom­mer att väc­kas igen om näs­ta lä­ger. Det blir tufft att stå över ett even­tu­ellt VM, men nu ha­de Fin­land kun­nat på­ver­ka all­ra mest ge­nom att in­te ord­na sitt lä­ger där. Det ha­de gett ett starkt bud­skap och sett snyggt ut i för­bun­dets nya an­da. Det blå­ser nya vin­dar där, men det tar ett tag att hit­ta rikt­ning­en.

EF­TER DE IN­TEN­SI­VA da­gar­na har Bollförbundets ord­fö­ran­de Ari Lah­ti sagt att man lär tän­ka till in­nan man slår fast näs­ta lä­ger­des­ti­na­tion.

– På för­bun­det för­stod man nog in­te att det här skul­le bli så stort. Man bor­de ha va­rit mer för­be­redd och öpp­nat be­sluts­gång­en än­nu mer, sä­ger Äijälä.

● Te­ve: På fredag spe­lar Fin­land mot Est­land. Mat­chen star­tar kloc­kan 14.00 och sänds i Via­sats ka­na­ler.

MATS AHLNÄS/SPT

OGILLAR. Ila­ri Äijälä, själv ti­di­ga­re spe­la­re, nu­me­ra ak­tiv i spe­lar­fac­ket, stäl­ler sig kri­tisk till lands­la­gets lä­ger i Do­ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.