Då­ligt med is i bå­de Åbo och Åboland

» Ute på öp­pet hav finns det fort­fa­ran­de ing­en is alls och på Au­ra å är istäc­ket för tunt för att man ska kun­na rö­ra sig där.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Trots det kal­la vädret har vatt­net än­nu in­te fru­sit ute i Åbo­lands skär­gård och på Au­ra å är isen en­dast någ­ra cen­ti­me­ter tjockt.

– I som­li­ga grun­da­re vi­kar kan det even­tu­ellt ha bör­jat fry­sa men det är ab­so­lut ing­et att be­ge sig ut på, var­nar Rasmus Friman, vice sta­tions­chef på sjö­be­vak­nings­sta­tio­nen i Na­gu.

ÄVEN isen på Au­ra å är fort­fa­ran­de för tunn för att man ska kun­na gå el­ler åka skrid­skor på den.

– Man ska ab­so­lut in­te rö­ra sig på isen, det är yt­terst far­ligt, kon­sta­te­rar hamn­kap­ten Ka­ri Riut­ta från Åbo hamn.

Istäc­ket bör va­ra 25–30 cen­ti­me­ter tjockt för att det ska va­ra tryggt att be­ge sig ut på den. För till­fäl­let är isen på Au­ra å en­dast någ­ra cen­ti­me­ter tjock.

I VIN­TER har sjö­be­vak­nings­sta­tio- nen i Na­gu än­nu in­te fått larm om att nå­gon skul­le ha gått ge­nom isen.

– Pep­par pep­par, vi hop­pas det fort­sät­ter på det vi­set, kon­sta­te­rar Friman.

AN­NI­NA SU­O­MI­NEN

TUNNA ISAR. I Åbo­lands skär­gård har ha­vet än­nu in­te fru­sit och istäc­ket över Au­ra å är för tunt för att det ska va­ra tryggt att rö­ra sig där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.