Svensk guid­ning om ut­ställ­ning­en ”In­bör­des­krig”

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

KUL­TUR. Sön­da­gen den 13 ja­nu­a­ri är sista da­gen som den tan­ke­väc­kan­de ut­ställ­ning­en ”In­bör­des­krig” vi­sas på Wä­inö Aal­to­nens mu­se­um i Åbo.

Ut­ställ­ning­en be­hand­lar ge­nom sam­tids­kons­ten följ­der­na av in­bör­des­krig och and­ra be­väp­na­de kon­flik­ter ur off­rens per­spek­tiv.

Konst­ver­ken är dis­kus­sions­öpp­na­re och väc­ker frå­gor ur va­ri­e­ran­de frå­ge­ställ­ning­ar.

Sön­dag kloc­kan 15 med start i en­tréau­lan in­leds en gui­dad tur runt den ak­tu­el­la ut­ställ­ning­en.

Det är sista chan­sen till en för­dju­pad upp­le­vel­se av de ut­ställ­da konst­ver­ken.

Un­der guid­ning­en be­hand­las bå­de mål­ning­ar, fo­to­gra­fi­er och vi­de- oin­spel­ning­ar samt skulp­tu­rer och in­stal­la­tio­ner.

Ut­ställ­ning­en är sam­man­ställd av fors­ka­ren Jon­ni Sa­lo­lu­o­ma vid Åbo mu­sei­cen­tral.

Ut­ställ­ning­ens konst­nä­rer är Can­dice Breitz, Adel, Abi­din, Har­ro Ko­ski­nen, He­ik­ki Ma­ri­la, Fran­cis Alÿs med fle­ra.

Guid­ning­en in­går i in­trä­des­av­gif­ten.

KAISALEENA HALINEN

IN­BÖR­DES­KRIG. Ett av ver­ken från ut­ställ­ning­en i Wä­inö Aal­to­nens mu­se­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.