Char­lie pas­sar i vår tid

» Åbo Svens­ka Te­a­ters kom­man­de fö­re­ställ­ning är en ko­me­di som kri­tiskt skild­rar sam­häl­lets mör­ka­re si­dor.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Adrienne Westerback 02-274 9900/ny­he­[email protected]­me­dia.fi

I dag är mot­sätt­ning­ar och främ­lings­fi­ent­lig­het van­li­ga­re än nå­gon­sin i vå­ra sam­häl­len så pjä­sen pla­ce­ras bra in ock­så i nu­tid.

Ko­me­din Främ­ling­en har pre­miär den 17 ja­nu­a­ri på Tryc­ke­riTe­a­tern i Ka­ris.

Där­i­från kom­mer den se­dan att läg­gas upp på fle­ra mind­re or­ter i re­gi­o­nen, men ock­så på ÅST:s egen sto­ra scen.

Pjä­sens re­gis­sör Arn-Hen­rik Blomqvist kal­lar den för en ”well ma­de play” (en väl­gjord pjäs) och ger sin för­kla­ring.

– Som te­a­ter­pjäs är den näs­tan per­fekt och det är nog ock­så or­sa­ken till var­för den är så po­pu­lär. På ÅST la­des den upp för 30 år se­dan men har in­te tap­pat sin ak­tu­a­li­tet.

I KORT­HET hand­lar pjä­sen om den bly­ga Char­lie som låt­sas va­ra nå­got han in­te är och rå­kar där­ef­ter ut för ett hän­del­se­för­lopp som in­te går att kon­trol­le­ra.

Främ­ling­en är skri­ven av Lar­ry Shue år 1983 och har se­dan dess spe­lats på fle­ra oli­ka håll i värl­den.

En­ligt Arn-Hen­rik Blomqvist ha­de för­fat­ta­ren knap­past nå­gon aning om att den dess­utom skul­le bli allt mer ak­tu­ell i fram­ti­den.

–I dag är mot­sätt­ning­ar och främ- lings­fi­ent­lig­het van­li­ga­re än nå­gon­sin i vå­ra sam­häl­len så pjä­sen pla­ce­ras bra in ock­så i nu­tid. Man kan sä­ga att pjä­sen skild­rar to­le­ran­sens vinst över ig­no­ran­sen, sä­ger han.

JER­RY Wahl­forss ses i hu­vud­rol­len som Char­lie och tyc­ker att bå­de mod och ny­fi­ken­het be­hövs i män­ni­skomö­ten.

– Män­ni­skor bru­kar va­ra kre­a­ti­va när de är till­räck­ligt ny­fik­na, de vill hit­ta sätt att för­sö­ka för­stå and­ra, ock­så om de in­te ta­lar sam­ma språk. I pjä­sen mö­ter Char­lie upp­skatt­ning, to­le­rans och tillit av folk som vill för­stå ho­nom, sä­ger han.

I ÖV­RI­GA ROL­LER ses Samu­el Karls­son, Aman­da Ny­man, Mo­ni­ca Ny­man, Inge­mar Rauko­la, An­ders Slot­te och Bror Ös­terlund. Sce­no­gra­fin och dräk­ter­na i fö­re­ställ­ning­en är pla­ne­ra­de av Mim­mi Res­man.

Arn-Hen­rik Blomqvistär glad över att ha fått job­ba med pjä­sen.

– Det är en fröjd att få job­ba med per­so­ner som hel­hjär­tat går in och gör nå­got. Det är ock­så ro­ligt att få fö­ra pjä­sen ut på tur­né till mind­re sce­ner, för då blir det be­tyd­ligt mer in­ti­ma mö­ten med publi­ken.

● Fö­re­ställ­ning­ar­na in­leds i Ka­ris och i Åbo­land kan man se pjä­sen i Ki­mi­to, Na­gu, Par­gas och Drags­fjärd.

KIM LUND ADRIENNE WESTERBACK

ADRIENNE WESTERBACK

FRÄM­LING­EN. Den kom­man­de pjä­sen är en sam­hälls­kri­tisk ko­me­di. Fr.v. Jer­ry Wahl­forss, Mo­ni­ca Ny­man, Samu­el Karls­son, Aman­da Ny­man, Inge­mar Rauko­la och An­ders Slot­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.