Da­ta­strul äring­et hot

» Vid Egentliga Fin­lands sjuk­vårds­di­strikt har per­so­na­len övat och re­serv­sy­stem finns.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Ca­ri­na Holm 045-131 9620/ca­ri­[email protected]­me­dia.fi

Sjuk­vårds­di­strik­tet sä­ger sig ha bra be­red­skap ock­så för all­var­li­ga da­ta­ha­ve­ri­er.

Chefsö­ver­läka­ren Mik­ko Pi­e­ti­lä vid Egentliga Fin­lands sjuk­vårds­di­strikt för­säk­rar att man vid di­strik­tet har lä­get un­der kon­troll, ock­så om ett all­var­ligt da­ta­ha­ve­ri skul­le in­träf­fa.

– Ut­gångs­punk­ten mås­te va­ra att al­la da­ta­sy­stem kan strej­ka och där­för mås­te man ock­så va­ra be­redd på stör­ning­ar. I värs­ta fall kan stör­ning­ar i pa­ti­ent­da­ta­sy­ste­men le­da till att ope­ra­tio­ner mås­te skju­tas upp el­ler att in­bo­ka­de sjuk­hus­be­sök mås­te av­bo­kas el­ler an­nat som för­or­sa­kar pro­blem för pa­ti­en­ter­na.

EN­LIGT ho­nom är sjuk­vårds­di­strik­tet väl för­be­rett på even­tu­el­la stör­ning­ar.

– Vi har kom­mit över­ens om vis­sa re­serv­sy­stem och om hur vi i så fall ska hand­la. Per­so­na­len har ock­så övat så­da­na si­tu­a­tio­ner.

OCK­SÅ vid Egentliga Fin­lands sjuk­vårds­di­strikt har man rå­kat ut för skarpt lä­ge. För ett år se­dan på­gick stör­ning­ar i fle­ra da­gar ef­ter att man planen­ligt ha­de upp­da­te­rat pa­ti­ent­da­ta­sy­ste­met med en ny ver­sion.

För om­kring fem år se­dan led­de en tra­sig swit­ch till stör­ning­ar un- der en dag.

– Vi har lärt oss ock­så av de här in­ci­den­ter­na och strä­vat ef­ter att för­bätt­ra vår be­red­skap och verk­sam­het med tan­ke på even­tu­el­la stör­ning­ar.

PI­E­TI­LÄ be­to­nar att upp­da­te­ring­ar av sy­ste­men och re­gel­bun­den ser­vice av tek­nis­ka kom­po­nen­ter har en cen­tral roll i sä­ker­hets­tän­kan­det. Det är ock­så vik­tigt att gam­la de­lar byts ut.

Vid Egentliga Fin­lands sjuk­vårds­di­strikt är det system­le­ve­ran­tö­ren 2M-IT som sva­rar för det här. I fjol hös­tas kri­ti­se­ra­de cy­ber­sä­ker­hets­ex­per­ten Jan Mic­kos vid da­ta­sä­ker­hets­fö­re­ta­get CGI sjuk­hu­sen för bris­tan­de cy­ber­sä­ker­het (Kaup­pa­leh­ti 13.11.2018).

Han såg ris­ker i att ut­om­stå­en­de skul­le kun­na ta sig in i sjuk­hu­sens sy­stem och för­or­sa­ka stör­ning­ar.

En­ligt chefsö­ver­läka­re Mik­ko Pi­e­ti­lä har Egentliga Fin­lands sjuk­vårds­di­strikt för­be­rett sig ock­så på even­tu­el­la cy­be­r­at­tac­ker.

– Vi har ock­så övat så­da­na. Jag hop­pas än­då att vi in­te be­hö­ver tes­ta be­red­ska­pen i en verk­lig si­tu­a­tion, även om vi be­dö­mer vår be­red­skap som god.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.