Tap­par näs­tan star­tel­van

» Ef­ter att Ki­mi­to­ö­la­get de­gra­de­ras till di­vi­sion fy­ra sök­te sig många spe­la­re till nya ut­ma­ning­ar. För­e­ning­en sö­ker nu sam­ar­be­te på hög­re ni­vå.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Fred­rik Hägg­man fred­rik.hagg­[email protected]­me­dia.fi

Många Bo­da­spe­la­re sö­ker nya ut­ma­ning­ar. För­e­ning­en sö­ker sam­ar­be­te med nå­gon för­e­ning på hög­re ni­vå.

Ti­di­ga­re har vi hit­tat många spe­la­re bland Åbos stu­de­ran­de, och jag tror att vi den vägen kan få in någ­ra nya an­sik­ten till vå­ren.

Kaj Gu­seff, Bo­das ord­fö­ran­de

FOT­BOLL. Ef­ter två sä­song­er i di­vi­sion tre ra­sa­de FC Boda ner på den fjär­de ni­vån ifjol. Ef­ter de­gra­de­ring­en har näs­tan he­la fjol­å­rets star­tel­va med­de­lat att de in­te står till för­fo­gan­de sä­song­en 2019.

I DE­CEM­BER stod det klart att skyt­te­kung­en Ah­medMa­jed går till Par­gas IF. Fle­ra av de Åbo­bor som spe­lat i Boda, bland an­nat de se­nas­te årens ös­ter­bott­nis­ka för­stärk­ning­ar, kom­mer att flyt­ta till ÅIFK.

– De har va­rit väl­digt för­tjus­ta i vå­ra spe­la­re, men det är ju ba­ra na­tur­ligt att de sö­ker nya ut­ma­ning­ar. På ett sätt är det ro­ligt att vå­ra ti­di­ga­re spe­la­re är in­tres­san­ta för and­ra för­e­ning­ar på hög­re ni­vå, sä­ger Kaj Gu­seff, ord­fö­ran­de för FC Boda.

BODA HA­DE ifjol två lag, ett i di­vi- sion tre och ett i di­vi­sion fem, men i år kom­mer för­e­ning­en ba­ra ha ett.

Gu­seff be­rät­tar att spelar­tap­pet be­ty­der att många av öns eg­na ju­ni­o­rer kom­mer att få chan­sen.

– Vi kom­mer att få ihop till­räck­ligt många spe­la­re. De som in­te fick så myc­ket tid på pla­nen i fjol kom­mer att ax­la stör­re rol­ler.

En av de gam­la spe­la­re som åt­minsto­ne fort­sät­ter är mål­vak­ten Eral­di Gjon­de­daj. Trup­pen är in­te spi­kad och det är där­för möj­ligt att fler från fjol­årsla­get trots allt be­stäm­mer sig för att spe­la.

TAN­KEN bakom FC Boda är att er­bju­da täv­lings­fot­boll åt Ki­mi­to­ö­bor. Trots det har la­get of­ta för­stärkts med spe­la­re som in­te har en di­rekt kopp­ling till ön. Gu­seff tror att så kom­mer att ske ock­så i år.

– Vi kom­mer un­der vå­ren att le­ta ef­ter po­ten­ti­el­la för­stärk­ning­ar. Ti­di­ga­re har vi hit­tat många spe­la­re bland Åbos stu­de­ran­de, och jag tror att vi den vägen kan få in någ­ra nya an­sik­ten till vå­ren.

Di­vi­sion fy­ra har stöpts om till årets sä­song. Åbo­zo­nen och Björ­ne­borgs­zo­nen har sla­gits ihop. Det in­ne­bär läng­re, fler och dy­ra­re re­sor, men ock­så hög­re ni­vå på se­ri­en.

– Da­gens di­vi­sion fy­ra hål­ler li­ka hög ni­vå som di­vi­sion tre för någ­ra år sen, så det är en hyf­sad se­rie att spe­la i. Kost­na­der­na är un­ge­fär li­ka höga som i di­vi­sion tre och med tan­ke på det är det livsvik­tigt att vi åt­minsto­ne i år får eko­no­miskt stöd av Abloy, trots att lås­fa­bri­ken i Björk­bo­da är ner­lagd.

FÖR­E­NING­EN le­tar sam­ti­digt ef­ter en sam­ar­bets­part­ner på hög­re ni­vå. Boda har ti­di­ga­re haft ett ju­ni­or­sam­ar­be­te med SalPa, som en­ligt Gu­seff var väl­digt lyc­kat. Bo­das ju­ni­o­rer spe­la­de då se­ni­or­fot­boll med för­e­ning­ens herr­lag och ju­ni­or­fot­boll med SalPas ju­ni­or­lag. SalPa-ju­ni­o­rer­na å sin si­da fick fick spe­la herr­fot­boll i Boda.

– För att sam­ar­be­te ska bli av mås­te två kri­te­ri­er upp­fyl­las: dels att ju­ni­o­rer­na själv är mo­ti­ve­ra­de att åka nå­gon an­nan­stans för att spe­la, dels att bå­da för­e­ning­ar­na drar nyt­ta av sam­ar­be­tet. Det fun­ge­rar in­te om sam­ar­be­tet ba­ra gyn­nar en part. Det är en svår ek­va­tion att lö­sa.

Gu­seff po­äng­te­rar att det in­te hand­lar om ett så kal­lat far­mav­tal, ut­an ba­ra om ju­ni­or­sam­ar­be­te. Skill­na­den är att spe­lar­na in­om ra­mar­na för ju­ni­or­sam­ar­be­tet får rö­ra sig obe­hind­rat mel­lan de två för­e­ning­ar­na un­der sä­song­en.

– Ett pro­blem som många för­e­ning­ar på mind­re or­ter har är att drop off-ef­fek­ten bland unga spe­la­re är stor. Där­för kan en sam­ar­bets­mo­dell va­ra rätt väg att gå.

Vil­ken är för­e­ning­ens eg­na mål­sätt­ning?

– Vi har inga and­ra kon­kre­ta mål­sätt­ning­ar än att er­bju­da fot­boll på så hög ni­vå som möj­ligt åt Ki­mi­to­öns spe­la­re. Se­dan får la­get själ­va sät­ta upp mål­sätt­ning­ar i ett se­na­re ske­de.

JO­HAN BAC­KAS

BODA BYG­GER NYTT. Många av Bo­das spe­la­re, såsom Ah­med Ma­jed som jub­lar på bil­den, spe­lar in­te vi­da­re i för­e­ning­en i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.