VBL: Kanske möj­ligt att bär­ga la­vinof­fer i hel­gen

» Vec­ko­slu­tets vä­der­pro­gnos ger för­hopp­ning­ar.i Ta­mok­da­len.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

För att mins­ka fa­ror­na kan rädd­nings­man­ska­pet bli tvung­na att spränga bort la­vi­ner.

En­ligt pro­gno­sen kan det bli up­pe­håll i hel­gen i Ta­mok­da­len, vil­ket kan gö­ra det möj­ligt att åter­upp­ta sök­ning­en ef­ter de fy­ra per­so­ner som för­svann ef­ter en la­vin, rap­por­te­rar Va­sab­la­det.

UT­MA­NING­AR­NA är än­då många.

– Vi är in­te nöj­da med de po­si­tio­ne­ring­ar­na. De är in­te till­räck­ligt ex­ak­ta, sä­ger Mor­ten Pet­ter­sen, stabs­chef vid Troms po­lis­di­strikt till Va­sab­la­det.

PO­LI­SEN HAR FÅTT sig­na­ler från fy­ra la­vin­sän­da­re, men två av dem är gans­ka in­ex­ak­ta bland an­nat ef­tersom sig­na­ler­na fång­a­des upp från en he­li­kop­ter.

Nu tros bat­te­ri­er­na i sän­dar­na ha ta­git slut. Po­li­sen hop­pas po­si­tio­ner­na ska kun­na fast­stäl­las med Rec­co­ut­rust­ning, det vill sä­ga spe­ci­el­la re­flek­to­rer som sys in i klä­der­na.

IN­NAN man­skap kan skic­kas ut ska än­då en la­vin­ex­pert be­dö­ma ris­ker­na.

Det kan bli ak­tu­ellt att spränga bort la­vi­ner­na, an­ting­en med spräng­ladd­ning­ar som pla­ce­ras ut för hand el­ler tryck­vå­gor från en so­nar om­bord på he­li­kop­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.