Man kniv­höggs i Dals­bruk

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

KIMITOÖN. Nat­ten till fre­da­gen ring­de en man i Dals­bruk till nöd­cen­tra­len och med­de­la­de att han ha­de kniv­hug­gits. Man­nen upp­gav ock­så att det var en vän som ha­de at­tac­ke­rat ho­nom.

De två ha­de druc­kit al­ko­hol i en pri­vat­bo­stad un­der tors­dags­kväl­len. I nå­got ske­de kom de i gräl. Då släng­de den som bor i bo­sta­den ut de två bråk­ma­kar­na..

Strax där­ef­ter ha­de den ena man­nen knac­kat på en an­nan bostads dörr och bett att få ringa 112. Man­nen för­des till Åbo uni­ver­si­tets­cen­tral­sjuk­hus, där man kun­de kon­sta­te­ra att han kniv­hug­gits tre gång­er. Po­li­sen upp­ger in­te hur all­var­li­ga ska­dor­na var.

Po­li­sen har gri­pit en per­son och kom­mer att be att tings­rät­ten häk­tar ho­nom. Fal­let un­der­söks pre­li­mi­närt som dråp­för­sök. Po­li­sen har för­hört de in­blan­da­de men det är nå­got oklart hur allt gick till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.