Pri­va­ta vård­hem står än­nu tom­ma i Ki­mi­to

» Att över 90 pro­cent av vård­plat­ser­na i ett ny­byggt vård­hem in­te har kun­der är ovan­ligt.

Åbo Underrättelser - - NYHETER KIMITOÖN - Ma­ria Thö­lix 040-709 1446 ma­ria.tho­[email protected]­me­dia.fi

Vård­plat­ser­na ga­par fort­fa­ran­de tom­ma på Kimitoön.

Hos At­ten­dos vård­hem Pär­la är si­tu­a­tio­nen oför­änd­rad, en­dast fem av de 29 plat­ser­na är fyll­da.

– Näs­tan 90 pro­cent står än­nu tomt. Vi är för­stås li­te miss­nöj­da och be­svik­na, sä­ger At­ten­dos för­sälj­nings­chef Alex Gul­li­ch­sen.

Att star­ta upp en ny en­het är all­tid risk­fyllt.

KOM­MU­NENS eg­na en­he­ter har en läng­re tid va­rit i be­hov av re­no­ve­ring el­ler riv­ning.

Om vi tar det i be­ak­tan­de bor­de vi ha kli­en­ter, men så har det in­te gått, sä­ger Gul­li­ch­sen.

– Kom­mu­nen har in­te rik­tigt gjort nå­got för Al­ma- och Han­na­hem­men. Vi li­ta­de på att nå­got skul­le hän­da in­om äldre­vår­den in­om en snar fram­tid, men hit­tills har ing­et skett.

PÄR­LA IN­LED­DE sin verk­sam­het 2017.

En­ligt Gul­li­ch­sen fylls ett vård­hem i me­del­tal på cir­ka två år. Men här har an­ta­let kli­en­ter in­te rört på sig.

– Nog har det hänt att hem stått tom­ma ock­så i and­ra kom­mu­ner, men det är väl­digt ovan­ligt.

ATTENDO har i dag 370–380 en­he­ter. Hur länge kan ett vård­bo­lag vän­ta och lå­ta fas­tig­he­ten stå tom? Det kan Gul­li­ch­sen in­te ut­ta­la sig om.

– Det be­ror på hur si­tu­a­tio­nen ser ut på lång sikt. Det värs­ta är om ing­et hän­der och allt på­går som ti­di­ga­re. PÅ GRANNTOMTEN står Vård­bo­la­get Espe­ri Ca­res nyg­bygg­da vård­hem Amos i dag li­ka öde som ti­di­ga­re.

Om­rå­des­chef Kim­mo Kar­vo­nen kan in­te upp­skat­ta när det blir ak­tu­ellt att in­le­da verk­sam­he­ten ut­an sum­me­rar kort att bo­la­get he­la ti­den för dis­kus­sio­ner med kom­mu­nen och att tid­ta­bel­len för­lö­per pa­ral­lellt med dem. AT­TEN­DOS ALEX GUL­LI­CH­SEN har känt till att kom­mu­nen en läng­re tid har haft pla­ner på att lå­ta nå­gon grans­ka om­sor­gen på Kimitoön.

– Jag viss­te in­te att kon­sul­ten har bör­jat nu, men jag tyc­ker det är bra. Vil­ket är det bäs­ta sce­na­ri­ot för At­ten­dos del?

– Att vi skul­le få kli­en­ter till Pär­la, obe­ro­en­de av hur man ar­ran­ge­rar det.

För det finns oli­ka al­ter­na­tiv, sä­ger Gul­li­ch­sen.

– Vi har dis­ku­te­rat med kom­mu­nen, men ef­tersom inga of­fi­ci­el­la be­slut än­nu har fat­tats kan vi in­te be­rät­ta mer just nu. Men jo, det finns and­ra al­ter­na­tiv än att kom­mu­nen kö­per plat­ser ge­nom den tra­di­tio­nel­la mel­lan­vä­gen, in­ty­gar han.

MO­NI­CA FORSSELL

SAKNAR KUN­DER. Attendo och Espe­ri Ca­re bygg­de varsitt äldre­bo­en­de i Ki­mi­to år 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.