Många tunga for­don blir läng­re – men in­te tyng­re

» Den tillåt­na max­i­ma­la läng­den för for­donskom­bi­na­tio­ner blir 34,5 me­ter.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Från och med den 21 ja­nu­a­ri läng­re for­don och kom­bi­na­tio­ner på vägar­na. Sam­ti­digt blir sä­ker­hets­kra­ven sträng­a­re.

Den högs­ta tillåt­na läng­den för for­donskom­bi­na­tio­ner på vägar­na ökas från 25,25 me­ter till 34,50 me­ter, skri­ver Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et i ett press­med­de­lan­de.

Sam­ti­digt tillåts nya ty­per av for­donskom­bi­na­tio­ner.

TROTS DE stör­re tillåt­na vo­ly­mer­na, ökar in­te den max­i­ma­la tillåt­na vik­ten – den är fort­fa­ran­de 76 ton. Det här är slut­sat­sen av den gransk­ning som har gjorts av det nu­va­ran­de väg­nä­tet.

Den vi­sa­de att det in­te är möj­ligt att öka den nu­va­ran­de högs­ta tillåt­na kom­bi­na­tions­mas­san på ett håll­bart sätt på he­la väg­nä­tet.

Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et räk­nar med att de nya måt­ten kan ge be­ty­dan­de för­de­lar sär­skilt vid trans­port av sjö­con­tain­rar, styc­ke­gods­tra­fi­ken och trans­port av livs­me­del. Des­sa trans­port­ty­per ut­gör näs­tan hälf­ten av gods­tra­fi­ken på lands­vä­gar­na.

REFORMENTORDE in­te ha stör­re ef­fek­ter för de lo­ka­la små­fö­re­ta­gar­na. På en­mans­fö­re­ta­get Trans­port-Kul­je­tus K. Wes­ter­gård i Ki­mi­to räk­nar Ken­neth Wes­ter­gård med att det är in­du­strin som drar nyt­tan av läng­re for­don.

– Det blir stör­re vo­ly­mer för mind­re peng­ar.

De rik­tigt långa for­donskom­bi­na­tio­ner­na kom­mer att an­vän­das för pap­per och vir­ke, men knap­past ut­an­för hu­vud­le­der­na, tror han. Där skul­le de in­te ens kla­ra sig.

– Sta­ten kun­de sät­ta vägar­na i skick först, de är i för­fär­ligt skick.

LÄNG­RE FOR­DON har re­dan körts på de fin­länds­ka vägar­na, då med un­dan­tags­till­stånd. Tra­fik­sä­ker­hets­ver­ket Tra­fi har se­dan ti­di­ga­re be­vil­jat 49 till­stånd för näs­tan 50 for­don.

Så kal­la­de HCT-lång­tra­da­re har tes­tats se­dan 2013. Fle­ra av dem har an­vänts i vir­kestrans­por­ter.

Hans Funck, trans­port­fö­re­ta­ga­re i Ki­mi­to, kör vir­ke. Han räk­nar med att de långa vir­kestrans­por­ter­na i förs­ta hand kom­mer att sät­tas in mel­lan fa­bri­ker och ter­mi­na­ler.

– Den störs­ta nyt­tan kan sä­kert va­ra för dem som trans­por­te­rar styc­ke­gods.

VID TRANSPORTFIRMA T & G Sö­der­holm i Par­gas sä­ger Ste­fan Sö­der­holm att de nya reg­ler­na knap­past har följ­der för jord­trans­por­ter.

– Det är ing­en nyt­ta av att skaf­fa läng­re for­don då den max­i­ma­la vik­ten för­blir den sam­ma, sä­ger han.

Sö­der­holm räk­nar ock­så med det blir styc­ke­gods­trans­por­tö­rer som kan gyn­nas av stör­re vo­ly­mer, då vik­ten säl­lan är ett be­kym­mer för dem.

Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et räk­nar ock­så med att långa for­don sätts in främst på sträc­kor mel­lan ter­mi­na­ler, stör­re köp­cent­rum och pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar – of­ta på nat­ten och ut­an­för rus­nings­tid.

TRANS­PORT- OCH kom­mu­ni­ka­tions­ver­ket Tra­fi­com – dit Tra­fi hör se­dan års­skif­tet – kan ock­så i fort­sätt­ning­en be­vil­ja tem­po­rä­ra un­dan­tags­till­stånd till for­donskom­bi­na­tio­ner som över­skri­der de all­mänt till­låt­na gräns­vär­de­na.

Som en del av re­for­men in­förs ock­så sträng­a­re krav på bå­de vänd­bar­het och sä­ker­hets­sy­stem för långa kom­bi­na­tio­ner. De här kra­ven är sträng­a­re än för de un­dan­tags­till­stånd som har be­vil­jats ti­di­ga­re.

Kra­ven gäl­ler bland an­nat ka­me­ra­sy­stem för att se for­do­nets si­dor, avan­ce­ra­de nöd­brom­sar samt sy­stem som var­nar om for­do­net är på väg att åka över i ett an­nat kör­fält.

JAN-OLE EDBERG

VÄX­ER. Bi­lis­ter bör för­be­re­da sig på att mö­ta läng­re for­donskom­bi­na­tio­ner i tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.