HNS system­krasch på­ver­ka­de 5 000 pa­ti­en­ter

» Ut­tjänt it-ut­rust­ning fick pa­ti­entre­gis­ter att kra­scha. Olycks­ut­re­da­re an­ser att da­ta­s­tör­ning­en or­sa­ka­de fa­ra för pa­ti­en­ter­na.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

För drygt ett år se­dan or­sa­ka­de ett da­ta­fel stor osä­ker­het och långa kö­er vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt.

Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len har ut­rett or­sa­ker­na bakom da­ta­s­tör­ning­en och kom­mer med re­kom­men­da­tio­ner till he­la sjuk­vårds­bran­schen.

DENOMFATTANDE da­ta­s­tör­ning­en in­träf­fa­de vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt (HNS) den 7–8 no­vem­ber 2017. Stör­ning­en led­de till att lä­kar­na ha­de svårt att få la­bo­ra­to­rie­prov el­ler rönt­gen­bil­der. Åt­minsto­ne en ope­ra­tion fick stäl­las in.

Per­so­na­len tog till pap­per och pen­na för att skri­va upp al­la pa­ti­ent­upp­gif­ter och hål­la re­da på tids­bok­ning­ar.

– Det får in­te va­ra så att ett helt da­ta­sy­stem slu­tar fun­ge­ra när en en­da kom­po­nent går sön­der. I det här fal­let var det en swit­ch som gick sön­der, sä­ger Ve­li-Pek­ka Nur­mi, di­rek­tör vid Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len.

EN SWIT­CH an­vänds för att sty­ra da­ta­tra­fik mel­lan oli­ka ap­pa­ra­ter och en­he­ter i ett nät­verk. Swit­chen sjöng på sista re­fräng­en och det viss­te HNS om.

Den ha­de an­vänts i åt­ta år ut­an av­brott och var tänkt att by­tas ut re­dan tio må­na­der in­nan da­ta­ha­ve­ri­et. Men upp­da­te­ring­en blev upp­skju­ten.

Till en bör­jan fun­ge­ra­de sy­ste­met ba­ra lång­samt, men när it-per­so­na­len för­sök­te star­ta om sy­ste­met gick en kom­po­nent sön­der i swit­chen.

– DEN all­var­li­gas­te stör­ning­en drab­ba­de pa­ti­ent­da­ta­sy­ste­met Ura­nus. Men stör­ning­en gjor­de ock­så att tråd­te­le­fo­ner och and­ra sy­stem sat­tes ur spel. Det här ger en bild av hur be­ro­en­de sy­ste­men är av varand­ra, sä­ger Kai Va­lo­nen, ut­red­nings­le­da- re vid Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len.

17 000 per­so­ner var in­log­ga­de i da­ta­sy­ste­met när det kra­scha­de. Stör­ning­en drab­ba­de al­la pa­ti­en­ter un­der två da­gars tid.

En­ligt Olycks­ut­red­nings­cen­tra­lens upp­skatt­ning på­ver­ka­de system­kra­schen drygt 5 000 pa­ti­en­ter. En­ligt Va­lo­nen även­ty­ra­des pa­ti­ent­sä­ker­he­ten, men ing­en per­son kom till fy­sisk ska­da.

– DET HÄR led­de till att lä­kar­na var tvung­na att ar­be­ta med brist­fäl­li­ga upp­gif­ter om pa­ti­en­ter­na. De viss­te till ex­em­pel in­te vil­ka lä­ke­me­del som pa­ti­en­ter­na var al­ler­gis­ka för.

Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len re­kom­men­de­rar att So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et ser till att al­la sjuk­vårds­di­strikt har upp­da­te­rad ut­rust­ning och ökar sin be­red­skap för lik­nan­de av­brott.

Ve­li-Pek­ka Nur­mi sä­ger att re­kom­men­da­tio­ner­na gäl­ler för al­la bran­scher som är be­ro­en­de av it-sy­stem: till ex­em­pel ener­gi­bo­lag och vat­ten­kraft­verk.

– JAG HAR min bak­grund in­om kärn­krafts­in­du­strin. Där har man re­serv­sy­stem och man vet vad man ska gö­ra om nå­gon kri­tisk kom­po­nent går sön­der. In­om sjuk­vår­den vi­sa­de det sig fin­nas bris­ter i pla­ne­ring­en, sä­ger Nur­mi.

Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt är en sam­kom­mun med an­svar för den spe­ci­a­li­se­ra­de sjuk­vår­den. 24 oli­ka kom­mu­ner är med i sam­kom­mu­nen.

I ett press­med­de­lan­de skri­ver HNS att man har ta­git lär­dom av hän­del­sen. Man har sett över och för­bätt­rat bå­de tek­ni­ken och be­red­skaps­ni­vån.

HO­TA­DE PA­TI­ENT­SÄ­KER­HE­TEN. ”I många av vå­ra un­der­sök­ning­ar är da­ta­sy­ste­men ett ele­ment av vår un­der­sök­ning. Den här ut­red­ning­en är spe­ci­ell. Det är vår förs­ta ut­red­ning som ut­tryck­li­gen hand­lar om en da­takrasch”, sä­ger Ve­li-Pek­ka Nur­mi, di­rek­tör vid Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.