Ki­rur­gin vid Åbo­lands på­ver­kas in­te av mi­nisterns svar

» Ope­ra­tio­ner vid Åbo­lands sjuk­hus krä­ver sam­ar­be­te med sjuk­vårds­di­strik­tet.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Ca­ri­na Holm 045-131 9620/ca­ri­[email protected]­me­dia.fi

SFP.s par­ti­ord­fö­ran­de An­na-Ma­ja Hen­riks­son ser möj­lig­he­ter att dag­ki­rur­gin vid sjuk­hu­set i Ja­kob­stad kan åter­upp­tas, ef­ter ett svar av mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko un­der riks­da­gens frå­ge­tim­me.

Saa­rik­ko fick en frå­ga om krets­sjuk­hu­sens möj­lig­he­ter att få ut­fö­ra dag­ki­rur­gi och tids­grän­sen på 30 mi­nu­ter till när­mas­te sjuk­hus med sam­jour dyg­net runt.

En­ligt Hen­riks­son sva­ra­de Saa­rik­ko att för­sla­get kun­de gö­ra så att dag­ki­rur­gin åter­upp­tas i Ja­kob­stad.

REIJO GRÖNFORS, vd vid Åbo­lands sjuk­hus, sä­ger att lag­för­sla­get hör till de för­änd­ring­ar in­om häl­so­vår­den som be­hand­las i riks­da­gen som bäst.

– Om det god­känns be­ty­der det för oss att det in­te läng­re finns någ­ra ju­ri­dis­ka hin­der för att ut­fö­ra ope­ra­tio­ner vid Åbo­lands sjuk­hus. Sam­ti­digt är det sjuk­vårds­di­strik­tet som be­stäm­mer vil­ka ope­ra­tio- ner vi ska ut­fö­ra här.

– Vi har inga möj­lig­he­ter att ut­fö­ra ope­ra­tio­ner som vi in­te har kom­mit över­ens om med sjuk­vårds­di­strik­tet.

Se­dan års­skif­tet ut­förs dag­ki­rur­gis­ka ope­ra­tio­ner vid Åbo­lands sjuk­hus, men dag­ki­rur­gin är un­der­ställd ÅUCS. Någ­ra ope­ra­tio­ner som krä­ver bäd­dav­del­nings­vård ut­förs in­te läng­re vid Åbo­lands.

FÖR­HAND­LING­AR­NA om Åbo­lands sjuk­hus fram­ti­da roll över­lag på­går som bäst med sjuk­vårds­di­strik­tet.

På mån­dag möts styr­grup­pen igen.

Grönfors sä­ger att man har kom­mit långt i för­hand­ling­ar­na.

– Vi sö­ker en lös­ning som be­tjä­nar oss, kom­mu­ner­na, sjuk­vårds­di­strik­tet och fram­för allt den svensk­språ­ki­ga be­folk­ning­en i re­gi­o­nen. Vi för­sö­ker hit­ta en mo­dell för hur den svens­ka spe­ci­al­sjuk­vår­den ska or­ga­ni­se­ras.

Tan­ken är att det ska fin­nas ett för­slag till sjuk­vårds­di­strik­tets full­mäk­ti­ge i maj el­ler ju­ni.

ÅU-FO­TO

SJUK­VÅRDS­DI­STRIK­TET STYR. Vil­ka ope­ra­tio­ner som ut­förs vid Åbo­lands sjuk­hus be­stäms i sam­ar­be­te med sjuk­vårds­di­strik­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.