Fy­ra som var med om skott­dra­mat har släppts

» Po­li­sen av­slö­jar in­te mer om det som sked­de i Pan­sio på ons­dags­kväl­len.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

För­un­der­sök­ning­en av skott­loss­ning­en i Pan­sio i Åbo fort­sät­ter. Fy­ra av de per­so­ner som har gri­pits har nu släppts ef­ter för­hör. Två av de miss­tänk­ta hålls fort­fa­ran­de i po­li­sens för­var.

Po­li­sen vill i det här ske­det in­te be­rät­ta fler de­tal­jer om det som sked­de. EN­LIGT PO­LI­SEN kan det fin­nas en kopp­ling till två mäns gräl på ny­årsaf­ton nä­ra sko­lan Pan­sion kou­lu.

Det som sked­de då led­de till en po­li­san­mä­lan, som un­der­söks som miss­tänkt miss­han­del och ska­de­gö­rel­se.

”Po­li­sen kan ha en upp­fatt­ning om ett möj­ligt mo­tiv”, en­ligt det press­med­de­lan­de som sän­des ut på fre­dag ef­ter­mid­dag.

FLE­RA SKOTT av­los­sa­des halv nio på ons­dags­kväl­len på den väg som le­der från Hyrkö­is­vä­gen till sko­lan Per­non kou­lu, un­ge­fär på grän- sen mel­lan stads­de­lar­na Per­no och Pan­sio.

Ing­en ska­da­des i upp­gö­rel­sen där fle­ra per­so­ner var in­blan­da­de.

HÄN­DEL­SEN OR­SA­KA­DE ett stort po­lispå­drag. Un­der ons­dags­kväl­len och nat­ten till tors­da­gen gjor­de po­li­sen hus­rann­sak­ning­ar.

Ären­det ut­reds som skjut­va­pen­brott, fram­kal­lan­de av fa­ra och ola­ga hot.

Po­li­sen öns­kar fort­sätt­nings­vis få tag på män­ni­skor som har sett el­ler hört nå­got som kan ha en kopp­ling till det sked­da. Tips kan mej­las till vi­h­je­et.lou­nais-su­o­[email protected]­li­i­si.fi. SA­LO. Po­li­sen miss­tän­ker en 20-årig Eke­näs­bör­dig man för en se­rie snat­te­ri­er i Sa­lo un­der de se­nas­te da­gar­na. Un­der vec­kan ha­de po­li­sen mot­ta­git fle­ra snat­te­ri­an­mäl­ning­ar, som en och sam­ma per­son ver­kar lig­ga bakom.

Man­nen greps på bar gär­ning i ett köp­cen­ter i tors­dags, då han för­sök­te stjä­la id­rotts­ut­rust­ning till ett vär­de av 500 eu­ro. Han ha­de snat­tat i sam­ma köp­cen­ter da­gen in­nan.

Po­li­sen kan nu kon­sta­te­ra att han där­ut­ö­ver åt­minsto­ne snat­tat va­ror för hund­ra­tals eu­ro från en järn­af­fär i Me­ri­ni­it­ty. Ären­det ut­reds som bland an­nat stöld, snat­te­ri och drog­brott. Ut­red­ning­en av fal­let fort­sät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.