Kimitoön mås­te tän­ka på in­tryc­ket som ut­red­ning­ar­na ger

Åbo Underrättelser - - LEDARE -

”FÖR 1 000 EU­RO om da­gen grans­kar nya kon­sul­ten Ki­mi­to­öns om­sorg”, ”Ki­mi­to­öns om­sorgs­chef Ma­ria Wal­lin sö­ker jobb i Par­gas”, ”Veijo Lüc­ke läm­nar Kimitoön” – den som följt med ny­hets­rap­por­te­ring­en om Kimitoön vill sä­kert kopp­la sam­man des­sa ru­bri­ker och från dem dra en rak lin­je till ett an­tal strids­äpp­len.

Dels hand­lar det om slit­ning­ar mel­lan de gam­la kom­mun­de­lar­na, främst Ki­mi­to och Dals­bruk, dels om en brist på tillit mel­lan po­li­ti­ker, tjäns­te­män och kom­mu­nin­vå­na­re.

Vi sä­ger in­te att miss­tron är ut­bredd. Med so­ci­a­la me­di­er som me­ga­fon kan en mi­no­ri­tet få ma­jo­ri­te­tens röst­styr­ka.

Full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de Lüc­ke (Fri sam­ver­kan) sä­ger att ”det har kom­mit så myc­ket ne­ga­ti­vi­tet i dis­kus­sio­ner­na”. Han och öv­ri­ga för­tro­en­de­val­da i kom­mu­nen gör rätt i att sy­na sin egen roll i sam­man­hang­et.

NEGATIVITETEN får sin kraft av frå­gor som kom­mu­nen tam­pats med en läng­re tid ut­an att kun­na lö­sa. Sna­ra­re har de bi­dra­git till in­tryc­ket av en splitt­rad kom­mun.

En av frå­gor­na är kom­mu­nens vård- och om­sorgs­sek­tor, som fått en akut prä­gel på grund av kom­mu­nens eko­no­mi.

Ki­mi­to­öns för­sök att få sin eko­no­mi i ba­lans till 2020 in­ne­hål­ler fler frå­gor än så, men vården och om­sor­gen är trots allt den som krä­ver mest.

När kon­sul­ten Li­i­sa Ståhle nu går ige­nom so­ci­al- och häl­so­vårds­tjäns­ter­na är det in­te förs­ta gång­en som sam­ma tjäns­ter sy­nas.

Fak­tum är att en del av Ståhles tid kom­mer att gå till att lä­sa de ti­di­ga­re ut­red­ning­ar som gjorts.

KOM­MUN­DI­REK­TÖR An­ne­li Pah­ta vill få in en ut­om­stå­en­des syn på hur tjäns­ter­na ord­nas, nå­gon som ”spar­rar och spor­rar”. Men hur myc­ket kan en per­son bi­dra med på tre vec­kor?

Vård- och om­sorgs­frå­gan är om­gi­ven av ett lapp­täc­ke av kor­ta ut­red­ning­ar. De fles­ta har va­rit in­ter­na men ock­så ut­om­stå­en­de kon­sul­ter har sett över, be­räk­nat kost­na­der och er­bju­dit sce­na­ri­er.

Be­vis­li­gen har des­sa ti­di­ga­re ut­red­ning­ar in­te va­ra till­räck­li­ga. Att Ståhle på kort tid ska kun­na läg­ga fram nå­got som ger de för­tro­en­de­val­da det de be­hö­ver för att fat­ta av­gö­ran­de be­slut är in­te tro­ligt. Pah­ta sig­na­le­rar ock­så att en för­läng­ning av ut­red­nings­ti­den är möj­lig.

HURSKAMAN för­stå al­la des­sa ut­red­ning­ar, av vil­ka en del ge­nom­förts un­der om­sorgs­che­fen Ma­ria Wal­lins an­svar?

En för­kla­ring är att det är svå­ra frå­gor. So­ci­al- och häl­so­vårds­re­for­men är en re­pad ski­va. Den snur­rar runt men nå­len hop­par på sam­ma spår.

Kom­mu­nens lä­ge är pre­kärt. Hur ska den age­ra och med vil­ken takt? Kimitoön mås­te ock­så be­ak­ta sin roll i den ut­red­ning som ser över hur den svens­ka vården i he­la land­ska­pet ska ord­nas.

SVÅRIGHETEN un­der­stryks av att frå­gan in­te kan av­gö­ras med sif­fer­kal­ky­ler en­bart, åt­minsto­ne in­te i kom­mu­nin­vå­nar­nas ögon.

Tan­ken på att kom­mu­nen skul­le säl­ja Al­ma­hem­met och Han­na­hem­met, och kö­pa äldre­vår­den av Attendo och Espe­ri Ca­re som re­dan eta­ble­rat sig på ön, väc­ker pro­tes­ter.

Än­då är det just vård­bo­la­gens när­va­ro i kom­mu­nen som styr dis­kus­sio­nen.

I da­gens ÅU ut­tryc­ker At­ten­dos re­pre­sen­tant be­svi­kel­se över att kom­mu­nen in­te age­rar snab­ba­re, och Espe­ri Ca­re näm­ner på­gåen­de dis­kus­sio­ner med kom­mu­nen.

Kom­mun­di­rek­tör Pah­ta sä­ger: ”Om vi har två tom­ma fas­tig­he­ter på åkern och två av vå­ra eg­na vård­fas­tig­he­ter be­hö­ver re­no­ve­ras så mås­te vi se på det he­la.” De två tom­ma fas­tig­he­ter­na är allt­så vård­bo­la­gens.

Det är vård­bo­la­gens när­va­ro i kom­mu­nen som styr dis­kus­sio­nen.

ETT SÄTT ATT för­stå de många ut­red­ning­ar­na är att de in­te till­räck­ligt bra lagt grun­den för ett be­slut som be­ak­tar vård­bo­la­gen som ett al­ter­na­tiv. Där­för be­hövs spar­ran­de och spor­ran­de.

Ska man lä­sa in ett omyn­dig­för­kla­ran­de av kom­mu­nens sek­tor­che­fer här? Ska man dra slut­sat­ser om var­för Ma­ria Wal­lin vill läm­na en chefs­post för en hårt kri­ti­se­rad och av Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket pric­kad so­ci­al­sek­tor i Par­gas?

Tja, sa­ker och ting är in­te all­tid det som de ver­kar va­ra. Men det som de ver­kar va­ra är all­tid en del av det de är, och just nu mås­te Ki­mi­to­öns kom­mun­led­ning tän­ka på vil­ket in­tryck ut­red­ning­ar­na och be­slutso­för­mågan ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.