”Var­gen är en mil­jö­ma­ro­dör på om­rå­den, där den in­te bor­de fin­nas”

Åbo Underrättelser - - DEBATT - Jan-Erik Ing­vall Helsing­fors–Väs­tan­fjärd

VAR­GEN. Att på­stå att la­gar in­te kan änd­ras, vil­ket Mik­ko To­i­vo­la från Fin­lands vilt­cen­tral gjor­de un­der varg­dis­kus­sio­nen i Ki­mi­to, är helt för­vrängt.

Na­tur­la­gar­na kan vi in­te rå på, men al­la la­gar och för­ord­ning­ar som stif­tats av män­ni­skor kan änd­ras el­ler till och med upp­hä­vas. Dess­utom kan de tol­kas på oli­ka sätt.

Vilt­cen­tra­lens per­so­nal vill na­tur­ligt­vis ha var­gar, för att fors­ka i var­gar ger dem bröd­fö­da.

Den lil­la grupp, som är för var­gar, häv­dar si­na eg­na ego­is­tis­ka in­tres­sen. Men des­sa per­so­ner har näst­lat sig in hos oli­ka myn­dig­he­ter. Sta­ten loc­kar dess­utom ju med re­kla­men ”På­ver­ka, sök tjäns­ten hos sta­ten!”

För na­tu­rens väl­stånd är var­gen i söd­ra Fin­land en frå­ga av ringa be­ty- del­se; as­fal­te­ring av åker­mark, bul­ler från tra­fi­ken och ned­skräp­ning med ljus, av­ga­ser och av­fall är frå­gor av myc­ket stör­re vikt.

Och man und­rar hur myc­ket peng­ar det går åt för att hål­la på med att in­ven­te­ra varg­be­stån­det från he­li­kop­ter att för­se var­gar med GPS­hals­band och ut­fö­ra DNA-un­der­sök­ning­ar?

Var­gen är på många sätt en mil­jö­ma­ro­dör på om­rå­den, där den in­te bor­de fin­nas.

Den lil­la grupp, som är för var­gar, häv­dar si­na eg­na ego­is­tis­ka in­tres­sen. Men des­sa per­so­ner har näst­lat sig in hos oli­ka myn­dig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.