Kre­ma­to­ri­et i Åbo står in­för en om­fat­tan­de re­no­ve­ring

» Ut­släp­pen mås­te mins­ka re­jält. In­ve­ste­ring­en kan kos­ta när­ma­re en mil­jon eu­ro.

Åbo Underrättelser - - REPORTAGE - Kim Lund 040-587 37 59/[email protected]­me­dia.fi

Det mil­jö­till­stånd som Åbo stad i ok­to­ber i fjol be­vil­ja­de kre­ma­to­ri­et i Åbo stäl­ler hår­da krav på Åbo och S:t Karins kyrk­li­ga sam­fäl­lig­het.

Gräns­vär­de­na för ut­släp­pen är stränga och bland an­nat det kvick­sil­ver som fri­görs i sam­band med kre­me­ring­en mås­te re­nas, sä­ger Pek­ka Sor­ri som är chef för sam­fäl­lig­he­tens be­grav­nings­vä­sen­de.

– Al­la le­van­de or­ga­nis­mer in­ne­hål­ler en li­ten del kvick­sil­ver. Ock­så plom­ber kan in­ne­hål­la kvick­sil­ver, även om det har bli­vit van­li­ga­re med plast­plom­ber.

Par­ti­kel­ut­släp­pen mås­te ock­så mins­ka till en­dast 10 mil­li­gram per ku­bik­me­ter.

I VAN­LI­GA FALL har kre­ma­to­ri­er­na en skild re­nings­an­lägg­ning, men en så­dan kan in­te byg­gas i Åbo ut­an att hel­hets­bil­den och om­giv­ning­en kring det år 1967 bygg­da kre­ma­to­ri­et för­änd­ras på ett av­gö­ran­de sätt.

Där­för mås­te rök­ga­ser­na som fär­das ge­nom en cir­ka 20 me­ter lång rök­ka­nal un­der jor­den mel­lan kre­ma­to­ri­et och skor­ste­nen re­nas ge­nom fil­tre­ring. En åt­gärd som in­te är all­de­les bil­lig.

– VI HAR NU en bud­get på cir­ka 700 000 eu­ro, men det räc­ker knap­past. Den slut­li­ga sum­man klar­nar först då vi har kon­kur­rens­ut­satt ar­be­tet och valt ent­re­pre­nör.

I dag kos­tar en kremering 145 eu­ro för Åbo och S:t Karins­bor och 340 eu­ro för öv­ri­ga. Det kan bli ak­tu­ellt att hö­ja pri­set för att få eko­no­min att gå ihop, sä­ger Sor­ri.

– Men vi ska in­te gö­ra nå­gon vinst, ut­an va­ra själv­bä­ran­de.

I SAM­BAND med re­no­ve­ring­en ut­re­der sam­fäl­lig­he­ten ock­så om den kun­de er­sät­ta bränn­ol­jan som an- vänds i kre­ma­to­ri­et med det be­tyd­ligt mil­jö­vän­li­ga­re biobräns­let.

I Sve­ri­ge pla­ne­rar re­dan Sve­ri­ges kyr­ko­gårds- och kre­ma­to­ri­e­för­bund att helt och hål­let av­stå från bränn­ol­jan. I Fin­land kun­de Åbo krematorium bli en fö­re­gång­a­re vad gäl­ler mil­jötän­ket, sä­ger Sor­ri.

– Vi kun­de bli helt kol­ne­utra­la och mi­ni­me­ra vårt kol­di­ox­i­dav­tryck för att på det sät­tet ta vårt an­svar för kli­ma­tet.

SOR­RI hop­pas att re­no­ve­ring­en kan kom­ma i gång än­nu i år. Me­dan kre­ma­to­ri­et re­no­ve­ras kan kre­me­ring­ar­na gö­ras i nå­got av kre­ma­to­ri­er­na i till ex­em­pel Rau­mo el­ler Ka­ris.

KIM LUND

NYA KRAV. Kre­ma­to­ri­et i Åbo står in­för en om­fat­tan­de re­ning. Bland an­nat mås­te rök­ga­ser­na som kom­mer ut ge­nom skor­ste­nen re­nas. Che­fen för be­grav­nings­vä­sen­det vid Åbo och S:t Karins kyrk­li­ga sam­fäl­lig­het, Pek­ka Sor­ri hop­pas att ar­be­tet kan kom­ma i gång än­nu i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.