Fors­ka­res­sän – sam­ar­be­te mel­lan ÅA och ÅU

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

Det­ta är den tred­jeand­ra es­sän i se­ri­en ”Fors­ka­res­sän” som in­led­des i ÅU den 10 no­vem­ber.

Syf­tet med se­ri­en är att väc­ka in­tres­se för ve­ten­skap och lyf­ta fram re­spek­ten för fak­ta ba­se­rad på kun­skap och forsk­ning.

I es­sän med­ver­kar fors­ka­re vid Fa­kul­te­ten för hu­ma­nio­ra, te­o­lo­gi, te­o­lo­gi och psy­ko­lo­gi.

Es­sä­er­na pub­li­ce­ras var tred­je vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.