Fyl­lig­het och söt­ma

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Ro­bin Sjöstrand vi­nen­tu­si­ast ny­he­[email protected]­me­dia.fi

Se­nast lo­va­de jag att gå över till de oli­ka dru­vor­na, men jag får ta till­ba­ka mitt löf­te då jag in­såg att vi än­nu in­te har be­hand­lat fyl­lig­het och söt­ma. Des­sa är vik­ti­ga att kun­na av den or­sa­ken att det helt en­kelt är så som det lo­ka­la al­ko­hol­mo­no­po­let de­lar in vi­ner.

Vi­ta vi­ner (och rosévi­ner) de­las in en­ligt söt­ma, me­dan rö­da vi­ner de­las in en­ligt fyl­lig­het – men i prin­cip be­hö­ver det in­te va­ra så.

I många vindric­kan­de län­der pra­tar man ock­så om tor­ra och sö­ta rö­da vi­ner, och det är för­stås möj­ligt att pra­ta om skill­na­den i fyl­lig­het när det gäl­ler vi­ta vi­ner.

Men i och med att man an­vän­der skil­da ter­mi­no­lo­gi­er för vi­ta och rö­da vi­ner här i Nor­den så är det enklast att lä­ra sig en­ligt det ock­så.

SÖT­MA I VIN

Vi­ta vi­ner, och rosévin, de­las in i ska­lan torrt-halv­torrt-halv­sött­sött. Sö­ta vi­ner är i prin­cip all­tid ef­ter­rättsvi­ner och är näs­tan li­ka sö­ta som saft­kon­centrat. De fun­kar i of­ta bra till just ef­ter­rät­ter el­ler star­ka os­tar som blå­mö­ge­lost. Hit hör vi­ner som frans­ka Sau­ter­nesvi­ner, un­gers­ka to­ka­jvi­ner och oli­ka is­vi­ner, från till ex­em­pel Tyskland, Ös­ter­ri­ke el­ler Ka­na­da.

Öv­ri­ga vi­ner på söt­hets­ska­lan är matvi­ner och be­teck­ning­en sä­ger i prin­cip hur myc­ket rest­soc­ker, det vill sä­ga soc­ker som in­te om­vand­lats till al­ko­hol, som finns kvar i vi­net. Halv­sö­ta vi­ner kan för många kän­nas li­te slis­ki­ga, spe­ci­ellt om de saknar sy­ra, me­dan rik­tigt tor­ra vi­ner kan kän­nas strä­va för den ovana vindric­ka­ren.

Om du vill tes­ta skill­na­den mel­lan ett halv­sött vin och ett torrt vin re­kom­men­de­rar jag att du hit­tar ett vin på dru­van gewürstra­mi­ner från re­gi­o­nen Al­sa­ce i Frank­ri­ke och ett vin på sam­ma dru­va från Chi­le (tips längst ner). Det sö­ta­re vi­net kom­mer att fun­ka bra med mat som in­ne­hål­ler till ex­em­pel chév­re, me­dan det tor­ra vi­net fun­kar bra med till ex­em­pel kyck­ling el­ler kal­kon. Bå­da fun­kar dess­utom bra att dric­ka som så­da­na.

FYL­LIG­HET I VIN

Fyl­lig­het i vin kan man sä­ga att hand­lar om smakin­ten­si­tet. Ska­lan går lätt­me­del­fyl­ligt-fyl­ligt­myc­ket fyl­ligt, och skill­na­den mel­lan ett lätt och ett myc­ket fyl­ligt vin kän­ner man li­ka lätt som mel­lan ett torrt och ett sött. Tänk er skill­na­den mel­lan osö­tad ling­on­saft och en söt svartvin­bärs­saft så för­står ni un­ge­fär vad det in­ne­bär.

Ju me­ra sma­ken fyl­ler mun­nen, desto fyl­li­ga­re är vi­net, helt en­kelt. Okej, det är li­te mer kom­plext än så, men i prin­cip är det en bra lin­je att gå ef­ter.

Ett lätt el­ler me­del­fyl­ligt vin är na­tur­ligt­vis in­te säm­re. Det är en mest en smak­frå­ga – men lät­ta­re vi­ner bru­kar va­ra svå­ra­re att vän­ja sig vid för den ovana, ef­tersom de of­ta är li­te syr­li­ga och saknar söt­ma och kropp.

Vill du kän­na skill­na­den mel­lan ett lätt och ett myc­ket fyl­ligt vin kan det bli dyrt, ef­tersom de fles­ta myc­ket fyl­li­ga vi­ner kos­tar en del. Men om du nö­jer dig med att skil­ja mel­lan ett lätt och ett fyl­ligt vin kan du tes­ta ett vin på dru­van pi­not no­ir från Austra­li­en, och en shi­raz från sam­ma land (tips längst ner). Den förs­ta kan du avnju­ta till ex­em­pel till lax el­ler färsk ton­fisk och den and­ra till rött kött och hår­da os­tar.

Ge den lät­ta, syr­li­ga pi­not no­i­ren en chans även om du bru­kar gil­la tunga vi­ner. Spe­ci­ellt den som gil­lar tran­bärs- el­ler ling­on­saft kan få en trev­lig ny be­kant­skap.

Näs­ta gång bör­jar vi be­ta av druvsor­ter­na, och vi in­le­der med klas­si­kern ca­ber­net sau­vig­non – det typis­ka röd­vi­net.

VINTIPS:

Gis­sel­brecht Gewurztra­mi­ner Tra­di­tion 2016 (Al­sa­ce, Frank­ri­ke), 13,99 €

Ado­be Gewurstra­mi­ner Re­ser­va 2018 (Chi­le), 10,48 €

Jacob’s Cre­ek Pi­not No­ir 2017 (Austra­li­en), 10,98 €

Ho­pe Shi­raz Re­ser­ve 2017 (Austra­li­en) 9,89 €

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.