Kvar­ken­fär­jan byggs i Rau­mo

» An­ta­let an­ställ­da vid var­vet kom­mer att öka be­tyd­ligt, upp­ger var­vet.

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

Kvar­ken­fär­jan ska le­ve­re­ras 2021. Det blir Rau­ma Ma­ri­ne Con­struc­tions i Rau­mo som får byg­ga den nya fär­jan för pas­sa­gerar­tra­fi­ken över Kvar­ken.

Sty­rel­sen för bo­la­get Kvar­ken Link med­de­la­de igår att man be­slu­tat in­gå ett in­ten­tions­av­tal med RMC om byg­get av en pas­sa­ge­rar­fär­ja för rut­ten Va­sa-Umeå.

– Ett av RMC:s sats­nings­om­rå­den är bil- och pas­sa­ge­rar­fär­jor och vi är där­för myc­ket gla­da och stol­ta att vi lyc­kats vi­sa vår kom­pe­tens in­om just det om­rå­det, sä­ger Rau­mo­var­vets vd Jyr­ki He­i­ni­maa.

KONTRAKTSSUMMAN för den nya fär­jan mel­lan Va­sa och Umeå är cir­ka 120 mil­jo­ner eu­ro. Be­ställ­ning­ens om­fatt­ning samt sys­sel­sät­tan­de ef­fekt be­räk­nas till un­ge­fär 800 års­ver­ken.

Or­derns tid­punkt är väl­digt läg­ligt ef­tersom så­väl pla­ne­ring som själ­va kon­struk­tions­ar­be­tet till stor del kan ske in­nan kon­struk­tio­nen av Tal­links nya Shutt­le-fär­ja på­bör­jas, med­de­lar RMC.

ORD­FÖ­RAN­DEN FÖR Kvar- ken Link, stads­di­rek­tö­ren i Va­sa, To­masHäyry sä­ger i ett press­med­de­lan­de att han är nöjd med att man nu kom­mit till skott.

– Från sty­rel­sens si­da vill vi med­de­la ett stort tack till al­la som med­ver­kat för att få fram en lös­ning till gagn för de fram­ti­da re­la­tio­ner­na mel­lan Ös­ter­bot­ten och Väs­ter­bot­ten och för vårt nä­rings­liv, sä­ger Häyry.

KVAR­KEN LINKS far­tyg ska kun­na ta 800 pas­sa­ge­ra­re och ha en last­ka­pa­ci­tet på 1 500 fil­me­ter för lång­tra­da­re.

Far­ty­get pla­ne­ras bli så mil­jö­vän­ligt som möj­ligt. Det ska bland an­nat kun­na an­vän­da så­väl ma­rin­die­sel som fly­tan­de na­tur­gas som driv­me­del. Även den bi­o­gas som re­dan nu pro­du­ce­ras i Va­sa­re­gi­o­nen ska kun­na an­vän­das som bräns­le.

SOMENFÖLJD av den väx­an­de or­der­bo­ken har RMC på­bör­jat en re­kry­te­ring av nya med­ar­be­ta­re, bå­de i Fin­land och in­ter­na­tio­nellt, tack va­re den väx­an­de or­der­bo­ken.

– Var­vets per­so­nal­styr­ka kom­mer be­tyd­ligt att för­stär­kas in­om en snar fram­tid, en­ligt RMC.

Le­ve­ran­sen av den nya Kvar­ken­fär­jan ska se­nast i april 2021.

RAU­MA MA­RI­NE CON­STRUC­TIONS

NY BÅT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.