150 fö­re­mål blir vin­ter­by på bal­kong­en

» Eli­na Uu­sa­lo, som bor vid Vård­bergspar­ken i Åbo, ska­par var­je år ett mi­ni­a­tyr­land­skap av pryd­nads­före­mål hon sam­lat i när­ma­re 30 år.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Em­ma Ström­berg 040-180 3032 em­ma.strom­[email protected]­me­dia.fi

30 kyr­kor och re­li­giö­sa tem­pel, kor­svir­kes­hus, lu­tan­de tor­net i Pi­sa, Fri­hets­gu­din­nan.

Från Eli­na Uu­sa­los var­dags­rums­föns­ter ser man ut på en vin­ter­by med sam­man­lagt 150 hus och fi­gu­rer som tar upp näs­tan he­la bal­kong­en.

Var­je år vid förs­ta ad­vent ploc­kar hon fram lå­dor­na med al­la fö­re­mål och bör­jar ar­ran­ge­ra dem på bal­kong­en.

– Men först får barn­bar­nen le­ka med dem på var­dags­rums­gol­vet, be­rät­tar Uu­sa­lo.

HON BÖR­JA­DE sam­la mi­ni­a­tyr­ke­ra­mik­före­må­len för drygt 25 år se­dan. Det bör­ja­de med att hon fick ett ljus­hus i pre­sent.

Se­dan bör­ja­de hon få fle­ra pryd­nads­hus av släkt och vän­ner, och bör­ja­de ock­så själv byg­ga på sin sam­ling.

I sam­ling­en finns ock­så sou­ve­ni­rer som hon fått el­ler själv köpt på re­sor. I vin­ter­byn sam­sas värl­dens högs­ta bygg­nad Burj Khali­fa i Du­bai och Fri­hets­gu­din­nan på sam­ma kul­le, och en brit­tisk röd dubbeldäc­ka­re kör ne­re i da­len bland de hol­länds­ka hu­sen.

Hon bör­ja­de med att ar­ran­ge­ra jul­byn in­ne i var­dags­rum­met, men när hon flyt­ta­de till sin nu­va­ran­de lä­gen­het på Ny­lands­ga­tan ha­de sam­ling­en bli­vit så stor att den flyt­ta­des ut till den in­gla­sa­de bal­kong­en.

Vin­ter­byn är ar­ran­ge­rad så att man ska se på den ge­nom fönst­ret in­i­från lä­gen­he­ten.

UU­SA­LO PLOC­KAR ner vin­ter­byn först i mars.

– Så länge det är vin­ter ute hål­ler jag kvar allt.

När ÅU kom för att fo­to­gra­fe­ra vin­ter­byn ra­ma­des den in av de snö­kläd­da trä­den i Vård­bergspar­ken.

EM­MA STRÖM­BERG

VIN­TER­BY. Från var­dags­rums­fönst­ret ser man ut på mi­ni­a­tyr­vin­ter­land­ska­pet på bal­kong­en.

EM­MA STRÖM­BERG

FRÅN MELLANEUROPA. De hol­länds­ka hu­sen stäl­ler Eli­na Uu­sa­lo all­tid på rad längst fram vid fönst­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.