Gly­fo­sat

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Gly­fo­sat är ett be­kämp­nings­me­del som an­vänds till ex­em­pel in­om jord­bruk och i träd­går­dar.

Gly­fo­sat är den ak­ti­va sub­stan­sen i ogräs­med­let Roundup som till­ver­kas av ke­mijät­ten Mon­san­to. Se­dan pa­ten­tet gick ut 2000 finns det nu fle­ra till­ver­ka­re.

EU–kom­mis­sio­nen be­slöt i slu­tet av 2017 att gly­fo­sat får an­vän­das åt­minsto­ne fem år till.

I Fin­land spru­tar man in­te gly­fo­sat på grö­dor un­der växt­pe­ri­o­den. Jord­bru­ka­re an­vän­der det en­dast på hös­ten ef­ter växt­pe­ri­o­den el­ler i sam­band med di­rekt­od­ling (od­ling i obe­ar­be­tad mark) på vå­ren.

I många län­der spru­tas gly­fo­sat på grö­dor pre­cis in­nan skör­den för att få en jäm­na­re mog­nad. Det in­ne­bär att det finns res­ter av gly­fo­sat i livs­me­del.

Gly­fo­sat får in­te an­vän­das i eko­lo­giskt jord­bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.