Lu­kes rap­port

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

En­ligt Lu­kes un­der­sök­ning ut­gör mäng­der­na gly­fo­sat som ham­nar i vå­ra vat­ten­sy­stem in­te sto­ra ris­ker.

Fors­kar­na tog 18 mark­pro­ver bå­de fö­re och ef­ter att åk­rar­na be­spru­ta­des med gly­fo­sat i Egentliga Fin­land och Ta­vast­land.

Ni­vå­er­na av äm­ne­na är som störst i den obe­ar­be­ta­de ytjor­den och mins­kar be­tyd­ligt i de dju­pa­re jord­lag­ren. I det öv­re jord­skik­tet är hal­ter­na höga än­nu fem år ef­ter be­sprut­ning­en.

De högs­ta hal­ter­na av gly­fo­sat upp­mät­tes ett dygn ef­ter be­sprut­ning­en. Pre­cis in­nan vin­tern i ok­to­ber och no­vem­ber var hal­ter­na ock­så höga.

Un­der­sök­ning­en vi­sar att po­ta­tis, ryps, hav­re och bond­bö­na till en bör­jan väx­er bätt­re i jord som in­te är be­spru­tad, men re­dan 9–10 vec­kor ef­ter att grö­dor­na är såd­da märks ing­en skill­nad.

En­ligt Lu­kes tes­ter finns det in­te hel­ler nå­got som klart ty­der på att äm­net skul­le ha en ne­ga­tiv in­ver­kan på mas­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.