Mi­ni­hus är ett al­ter­na­tiv som som­mar­stu­ga

Fär­di­ga huspa­ket kom­mer i många oli­ka for­mer. Den se­nas­te ti­den har mi­ni­hus bli­vit allt van­li­ga­re. En av till­ver­kar­na finns i Borgå.

Östnyland - - Ön -

Det förs­ta som man läg­ger mär­ket till i Car­pe Teams hall i Ölstens är det lil­la hu­set. Det står där som en mal­pla­ce­rad som­mar­stu­ga som sak­nar dörr, golv och in­ner­tak. Det är in­te mer än ska­let till ett li­tet hus på knappt 22 kvadrat­me­ter. En tre me­ter hög pa­nel i kors­lim­mat trä (KL­trä) står vid ena lång­sidan i hal­len, en över­lopps­bit som var tänkt som en vägg till ett hus. I ta­ket finns två in­dust­ri­el­la tra­verskra­nar, bäg­ge di­men­sio­ne­ra­de för fem ton.

Ka­ri Kar­ja­lai­nen, vd på Car­pe Team, klap­par han­den på över­lopps­bi­ten som väger fle­ra hund­ra ki­lo.

– KL-trä är tjockt, sta­bilt och flex­i­belt. Det räc­ker som så till väg­gar­na, men man kan ock­så lå­ta in­stal­le­ra ex­tra iso­le­ring.

Car­pe Team är en av upp­stic­kar­na i bran­schen som säl­jer nyck­lar­na i han­den-hus. Det är in­te vil­ka hus som helst, ut­an så kal­la­de mi­ni­hus som trans­por­te­ras som fär­di­ga till kö­pa­ren. Mi­ni­hus är nu­me­ra nå­got som näs­tan al­la hus­till­ver­ka­re har i si­na ut­bud.

Stu­gor och kon­tor

Ka­ri Kar­ja­lai­nen tit­tar nöjt på den halv­fär­di­ga bygg­na­den som ska till en kund i Kyrkslätt. Me­ning­en är att den ska bli en som­mar­stu­ga.

– Mi­ni­hu­sen läm­par sig för oli­ka än­da­mål. Många kö­per som som­mar­stu­ga, men det fun­ge­rar li­ka bra som gäst­stu­ga på går­den el­ler som kon­tor.

Mi­ni­hu­sen är en för­hål­lan­de­vis ny bransch för Car­pe Team. De tog sig an bran­schen för un­ge­fär sex år se­dan, för att se­dan över­gå till KL­trä för un­ge­fär tre år se­dan. Ma­te­ri­a­let kom att an­vän­das i hu­sen som nu kal­las Kon­tu-hus i fö­re­ta­gets bro­schy­rer, bygg­na­der som kan flyt­tas vid be­hov och som finns i oli­ka stor­le­kar på mel­lan 21 och 50 kvadrat­me­ter. Tan­ken är att kun­den i fram­ti­den kan ut­vid­ga med yt­ter­li­ga­re mo­du­ler – el­ler ta med sig hu­set om man flyt­tar.

Själ­va bygg­pro­ces­sen för­snab­bas ock­så av trä­pa­ne­ler­na som le­ve­re­ras till Car­pe Teams hal­lar. Väg­gar­na le­ve­re­ras i rätt stor­lek, så det är ba­ra att så­ga hål för föns­ter och dör­rar.

För­de­len med mi­ni­hus är in­te ba­ra att man får ett fär­digt hus. På många or­ter be­hö­ver man in­te hel­ler nå­got bygg­lov om hu­set är till­räck­ligt li­tet. Det är än­då en aning­en kom­pli­ce­rad af­fär som lö­nar sig att kol­la upp på för­hand. Till ex­em­pel va­ri­e­rar grän­sen re­dan från kom­mun till kom­mun ba­ra i Öst­ny­land. Sam­ti­digt har vis­sa tom­ter mi­ni­mistor­lek på eg­na­hems­hus. Oav­sett be­hövs åt­gärds­till­stånd.

– I prak­ti­ken har de fles­ta av vå­ra kun­der bygg­lov. De va­ri­e­ran­de bygg­reg­ler­na gör det ock­så li­te kom­pli­ce­rat, men tan­ken är väl att de ska stan­dar­di­se­ras i he­la lan­det.

Bra med kon­kur­rens

Kar­ja­lai­nen väl­kom­nar ock­så kon­kur­ren­sen, där bland an­nat Juk­ka­ta­lo till­ver­kar li­te mot­sva­ran­de pro­duk­ter.

– Kon­kur­rens är bra för bran­schen. Jag tror än­då att vi är de en­da som job­bar med KL-trä. De and­ra till­ver­kar­na gör ba­ra mind­re ver­sio­ner av sam­ma hus som ti­di­ga­re.

KL-trä, som ock­så kom­mer att an­vän­das i det nya svens­ka hög­sta­di­et i Lo­vi­sa, har många för­de­lar.

– KL-trä pas­sar bra i vå­ra hus ef­tersom det är sta­bilt nog för trans­por­ter­na. Vi las­tar de fär­di­ga hu­sen på last­bi­lar med kra­nar­na i ta­ket och för se­dan dem till kun­den. I bäs­ta fall går det att flyt­ta in sam­ma dag. Det går fort att kopp­la el och vat­ten och av­lopp, sä­ger Kar­ja­lai­nen.

För­vis­so mås­te man först vän­ta på sitt hus, le­ve­rans­ti­den lig­ger i nu­lä­get på un­ge­fär tre må­na­der. Just nu är ock­så fö­re­ta­gets mest hek­tis­ka tid, där som­mar­sä­song­en bör­jar när­ma sig och folk har haft tid att över­vä­ga kö­pet över ju­len.

Oli­ka jobb

Mi­ni­hu­sen är in­te Car­pe Teams

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.