Först Tol­kis, se­dan Hind­hår

Stads­di­rek­tö­ren vill än­nu ha en stra­te­gisk dis­kus­sion om al­ter­na­ti­vet att Tol­ki­se­le­ver­na pla­ce­ras i Väst­ra en­hets­sko­lan. Stads­sty­rel­sen är in­te enig.

Östnyland - - Fredag - Sti­na Jäder­HoLm

På mån­dag gäl­ler det i stads­sty­rel­sen, och den 28 feb­ru­a­ri får Borgå­full­mäk­ti­ge sä­ga sista or­det om Tol­kis sko­la, om be­sluts­fat­tar­na nu änt­li­gen är be­red­da att dra strec­ket un­der det seg­drag­na ären­det. Sam­ti­digt seg­lar nya sko­lut­gif­ter upp i ho­ri­son­ten, Hind­hår­re­pa­ra­tio­ner­na upp­skat­tas till fy­ra­fem mil­jo­ner eu­ro.

Stads­sty­rel­sen i Borgå kom­mer att ta ställ­ning till Tol­kis sko­la den 19 feb­ru­a­ri och stads­di­rek­tör Juk­ka-Pek­kaUju­la fö­re­slår att stads­sty­rel­sen god­kän­ner skiss­pla­ner­na för en ut­vidg­ning och re­pa­ra­tion av den gam­la fins­ka sko­lan och kost­nads­be­räk­ning­en på 5 650 000 eu­ro. Un­der de se­nas­te da­gar­na har man ban­tat kost­na­der­na med drygt 200 000 eu­ro.

Men trots för­sla­get vill Uju­la än­då att stads­sty­rel­sen, och se­na­re stads­full­mäk­ti­ge, dis­ku­te­rar eko­no­min och and­ra al­ter­na­tiv.

– Jag fö­re­slår att stads­sty­rel­sen tar en stra­te­gisk dis­kus­sion om sta­dens ekonomi och cen­tra­la in­ve­ste­rings­pro­jekt och än­nu en gång be­dö­mer de oli­ka al­ter­na­ti­ven för pro­jekt­hel­he­ten Tol­kis sko­la, sä­ger Uju­la. Dis­kus­sio­nen kan ock­så le­da till änd­ring­ar i be­sluts­för­sla­get.

– Stads­full­mäk­ti­ge har ny­li­gen fat­tat be­slut om byg­gan­de av en svensk­språ­kig en­hets­sko­la i Nä­se för cir­ka 500 ele­ver. Kost­nads­be­räk­ning­en för sko­lan är 21,5 mil­jo­ner eu­ro. Väst­ra en­hets­sko­lan kun­de pla­ne­ras för att även in­rym­ma Tol­kis sko­las ele­ver. Ett så­dant al­ter­na­tiv för­ut­sät­ter na­tur­ligt­vis ju­ste­ring­ar i pla­ner­na för en­hets­sko­lan.

Väst­ra en­hets­sko­lan be­vil­ja­des bygg­lov på tis­dags­kväl­len.

Kost­na­der per elev

Uju­la kas­tar ock­så fram för­sla­get att stry­ka gym­nas­tik­sa­len från Tol­kis­pro­jek­tet.

– Då spa­rar man yt­ter­li­ga­re cir­ka en mil­jon eu­ro, sä­ger pro­jekt­chef To­ny Lök­fors. Men då bor­de man hit­ta en al­ter­na­tiv lös­ning som gör det möj­ligt för de bå­da fram­ti­da sko­lor­na i Tol­kis att ord­na fy­sisk fost­ran i en­lig­het med lä­ro­pla­nen.

Kan en al­ter­na­tiv lös­ning va­ra an­nat än nya in­ve­ste­ring­ar, kan man und­ra.

En­ligt Uju­la blir kost­na­der­na för Tol­kis sko­la allt­för höga ut­räk­nat per elev. Ing­en­stans fram­går om han i si­na ut­räk­ning­ar har be­ak­tat att de fins­ka Tol­ki­se­le­ver­na ock­så kom­mer att an­vän­da de­lar av den svens­ka sko­lan, och in­te ba­ra gym­nas­tik­sa­len.

dis­kus­sion

Uju­la ef­ter­ly­ser dis­kus­sion, och det lär han få. Trots att frå­gan ju har råd­brå­kats un­der ota­li­ga tim­mar re­dan. Och trots att det finns en ge­men­sam kläm, som al­la po­li­tis­ka par­ti­er i sta­den har un­der­teck­nat, om att Tol­kis ska få sin svens­ka sko­la se­nast hös­ten 2019.

SFP har myc­ket tyd­ligt fört fram att Tol­kis mås­te få sin sko­la. SDP-grup­pen har va­rit, näs­tan, li­ka tyd­lig.

De Grönas Ann-Sti­i­na Lun­dqvist ger inga kla­ra svar när hon på lo­kalav­del­ning­ens nät­si­da, un­der ru­bri­ken Po­li­tik är svå­ra val, re­so­ne­rar för och emot Tol­kis sko­la och slu­tar med: Mi­tä sinä te­ki­sit? Hur skul­le du gö­ra?

Sam­lings­par­ti­et upp­le­ver att frå­gan är svår ef­tersom kost­na­der­na har sti­git. Grup­pen kom­mer med si­na ar­gu­ment till de två sty­rel­se­med­lem­mar­na på mån­dags­för­mid­da­gen.

Cen­terns Ou­ti Lan­kia har in­te fö­re press­lägg­ning hun­nit med­de­la om sin åsikt i frå­gan.

Fo­to: KristoFFer Åberg

BAR­NENS FRAM­TID. Sko­lor­nas va­ra el­ler in­te va­ra hand­lar i grun­den om bar­nens var­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.