Sta­bil elev­till­ström­ning i Borgå

An­ta­let ele­ver i de svens­ka sko­lor­na i Borgå blir var­ken fler el­ler fär­re un­der de när­mas­te åren, om man får tro de färs­kas­te progno­ser­na.

Östnyland - - Fredag - Sti­na Jäder­hOLm

Me­dan ele­ver­na i klass ett till sex i de svens­ka Borgå­sko­lor­na det här läså­ret är 1 138 till an­ta­let kom­mer de tre år se­na­re, läså­ret 2020 till 2021, att va­ra 1 139.

På mot­sva­ran­de sätt blir det inga för­skjut­ning­ar alls hel­ler när det hand­lar om ele­ver i grund­sko­lans sjun­de till ni­on­de klass. De svens­ka Borgå­e­le­ver­na i de hög­re klas­ser­na är det här läså­ret 581 styc­ken, och tre år se­na­re är an­ta­let 582.

Där­e­mot sker det en del för­skjut­ning­ar mel­lan de oli­ka sko­lor­na.

Lik­som tidigare vi­sar ock­så den ny­as­te progno­sen att an­ta­let ele­ver i Kvarn­bac­kens sko­la kom­mer att mins­ka, från 402 i år till 336 om tre år.

Ock­så i Kul­lo för­ut­spås en ned­gång i ele­van­ta­let, från 50 till 42 ele­ver.

I San­näs sker en minsk­ning, från 96 ele­ver i år till 88 ele­ver om tre år.

Vår­ber­ga sko­la kom­mer att få många fler ele­ver, om man får tro progno­sen. I år har Vår­ber­ga sko­la 97 ele­ver och tre år se­na­re kom­mer de en­ligt progno­sen va­ra 127. En del av Vår­ber­ga­bar­nen har tidigare gått i sko­la på and­ra håll, men nu kanske det nya hu­set, Kan­te­le­hu­set, hål­ler kvar ele­ver­na i sin pri­märsko­la.

Grän­näs sko­la väx­er li­kaså, från 69 till 82 ele­ver, och Hind­hår, från 50 till 62 ele­ver.

Den nya Tol­kis sko­la, med en del av ele­ver­na från nu­va­ran­de Gam­mel­bac­ka sko­la, kom­mer att ha 163 ele­ver läså­ret 2019-2020 och 152 ele­ver läså­ret där­på.

Väst­ra en­hets­sko­lan, med Ström­borgs­ka sko­lan, Nä­se sko­la, Sax­by sko­la och en del av Gam­mel­bac­ka sko­la kom­mer en­ligt progno­sen att ha 502 ele­ver läså­ret 2020-2021.

I Ly­cei­par­kens sko­la går det i år 317 ele­ver och om tre år 330 ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.