Fle­ra topp­mat­cher i Wahl­ströms VM-kväll

Eva Wahl­ströms nya roll som pro­mo­tor har fått en fly­gan­de start. match­kväl­len där Wahl­ström själv för­sva­rar sin Vm-ti­tel mot WbC-för­bun­dets högst ran­ka­de ut­ma­na­re bju­der på fle­ra rik­tigt hög­klas­si­ga match­par.

Östnyland - - Fredag - ÖN

Pro­gram­met för vå­rens hetaste proffsbox­nings­kväll är fast­spi­kat. Hu­vud­mat­chen i Metro­a­re­nan i Es­bo den 9 mars är som be­kant VM-ti­tel­mat­chen mel­lan Eva Wahl­ström och topput­ma­na­ren Me­lis­sa St. Vil, som in­ne­har WBC-för­bun­dets Sil­ver-ti­tel.

Match­kväl­len ord­nas av F4L-fö­re­ta­get där Wahl­ström är de­lä­ga­re. I hen­nes förs­ta match­kväll som pro­mo­tor finns fle­ra topp­dus­ter.

Wahl­ströms man Niklas Rä­sä­nen ry­ker ihop med finsk-cu­bans­ka Day­ron Les­ter i en match mel­lan Fin­lands två bäs­ta lät­ta mel­lan­vik­ta­re. Kamp­spor­tens mång­syss­la­re Timo-Juhani ”Ti­pi” Hir­vi­kang­as mö­ter obe­seg­ra­de norr­man­nen KenTo­re Halland. Hir­vi­kang­as har gjort sig känd som en av na­tio­nens bäs­ta MMA-ut­ö­va­re.

De öv­ri­ga match­pa­ren är Samu­li Kärk­kä­i­nen-Ivan Lysytsja, Hen­ri Ke­kälä­i­nen-Pa­vel Se­mjo­nov samt mö­tet mel­lan To­mi Sil­ven­no­i­nen, som bör­jat sin box­nings­kar­riär i Borgå, och obe­seg­ra­de svens­ken Jo­han­nes Vi­na­sco.

Wahl­ström vann WBC-för­bun­dets VM-ti­tel i april 2015. Hon har lyc­kats för­sva­ra ti­teln tre gång­er och en­dast för­lo­rat ett par ron­der un­der de tre mat­cher­na.

Wahl­ström har be­rät­tat att hon vill mö­ta nå­gon av de öv­ri­ga tre stor­för­bun­dens (WBA, WBO, IBF) världs­mäs­ta­re och er­öv­ra fle­ra VM­bäl­ten.

En flytt till upp till lätt­vikts­klas­sen är ock­så möj­lig.

Fo­to: toM­Mi WiLLbeRg

COME­BACK. Sa­mi Laak­ko­nen var i stor­form mot HIFK i kvarts­fi­nal num­mer ett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.