Det går bra att cyk­la på vin­tern

Att ta ut cy­keln på vin­tern be­hö­ver in­te va­ra sär­skilt an­norlun­da än på som­ma­ren. Dubb­däck är in­te nöd­vän­di­ga men un­der­lät­tar då det är rik­tigt halt.

Östnyland - - Sidan 1 - Re­dak­tion@ost­ny­land.fi Bo Ing­ves re­dak­tion@ost­ny­land.fi

Vis­sa sa­ker gäl­ler det i al­la fall att be­ak­ta. Det vet den er­far­na täv­lingscy­klis­ten Sa­mi Jär­vi­ka­ri. Han är cy­kel­mon­tör på Borgå cy­kel­cen­ter och gör som yr­ket på­bju­der, det vill sä­ga cyklar till job­bet sommar som vin­ter.

– Jag har en helt nor­mal ter­räng­cy­kel med nor­ma­la, grova däck. Stan­dard­däc­ken räc­ker för mig i de fles­ta fören ef­tersom de har grova dob­bar, sä­ger han.

Jär­vi­ka­ri har i sitt ak­ti­va täv­lings­liv cyk­lat så många hund­ra­tu­sen kilo­me­ter på trä­ning och täv­ling att han tyc­ker han kan läm­na cy­keln hem­ma då fö­ret krä­ver dubb­däck.

– Det gäl­ler nog att va­ra för­sik­ti­ga­re än van­ligt på vin­tern. Van­ligt­vis är i al­la fall fö­ret helt ac­cep­ta­belt ock­så för nor­ma­la däck. Det är ba­ra då det är risk för is som jag läm­nar cy­keln hem­ma, sä­ger han ut­gå­en­de från egen er­fa­ren­het.

Un­der­hål­let vik­tigt

Af­fä­rens äga­re Kim­mo Kar­hu, ock­så han er­fa­ren täv­lingscy­klist, be­to­nar vik­ten av att cy­keln är i gott skick spe­ci­ellt på vin­tern. Till ex­em­pel väx­el- och bromsvaj­rar slits med ti­den och bör­jar gli­da säm­re in­ne i si­na höl­jen.

– Det märks när det blir kallt och brom­sen plöts­ligt kär­var fast när va­jern fry­ser fast. Där­för är det A och O att se till att al­la vaj­rar är he­la och glider bra. Om cy­keln för­va­ras varmt när den in­te an­vänds mins­kar ock­så ris­ken för kär­van­de vaj­rar, sä­ger han.

Kar­hu kon­sta­te­rar att cyklar med ut­an­på­lig­gan­de väx­lar ge­ne­rellt sett krä­ver me­ra un­der­håll än cyklar med nav­väx­el och fot­broms. Fast nav­väx­eln ser väl in­pac­kad och ser­vice­fri ut är san­ning­en en an­nan.

– In­för vin­tern lö­nar det sig att fet­ta na­vet på in­si­dan med en ser­viceväts­ka som bå­de smör­jer och av­lägs­nar fukt. An­nars bör­jar väx­eln lätt kär­va och bli tung­tram­pad. Till ex­em­pel väx­el­till­ver­ka­ren Shi­ma­no re­kom­men­de­rar att nav­väx­lar­na ser­vas två gång­er per år om de an­vänds he­la året. Enklast är det att läm­na cy­keln till en cy­kel­verk­stad som gör ser­vicen på ga­ran­te­rat rätt sätt, sä­ger han.

Al­ter­na­ti­vet oväx­lad cykel

Ett en­kelt sätt att und­vi­ka pro­blem med vaj­rar och väx­lar är att helt en­kelt att tram­pa med en tra­di­tio­nell cykel. Den fun­ge­rar även om tem­pe­ra­tu­ren väx­lar kraf­tigt.

– För den som cyklar kor­ta­re sträc­kor i sta­den är en oväx­lad cykel med fot­broms ett bra al­ter­na­tiv ef­tersom man und­vi­ker al­la va­jer och broms­pro­blem. För den som cyklar en läng­re sträc­ka till job­bet är det tro­ligt­vis väx­el­cy­kel som gäl­ler, och i det fal­let är det bäst att sat­sa på en hy­brid- el­ler ter­räng­cy­kel av god kva­li­tet, sä­ger Kar­hu.

Han tip­sar att hyd­rau­lis­ka brom­sar kan va­ra att fö­re­dra på vin­tern ef­tersom de har bätt­re brom­sef­fekt och är in­te li­ka käns­li­ga för köld som van­li­ga fälg­brom­sar el­ler me­ka­nis­ka skiv­brom­sar.

– Det är på vin­tern dess­utom ex­tra vik­tigt att cy­keln är av rätt stor­lek ef­tersom ris­ken för fall är stör­re än på som­ma­ren. Re­dan om skor­na slin­ter på tram­par­na och cy­keln är för stor kan det ta rik­tigt sjukt, sä­ger Kar­hu.

Dubb­däck hål­ler grep­pet

Kar­hu kon­sta­te­rar att en el­cy­kel myc­ket väl kan an­vän­das på vin­tern, för­ut­satt att man sän­ker mo­torns kraft så att däc­ken in­te spin­ner och stäl­ler till det i onö­dan.

– På vin­tern hål­ler in­te hel­ler bat­te­ri­et ladd­ning­en li­ka länge som när det är varmt ute. Där­för blir an­ta­let kilo­me­ter på en ladd­ning mind­re än på som­ma­ren, sä­ger han.

Gäl­lan­de däc­ken är dubb­däck det bäs­ta va­let för den som vill cyk­la ock­så då isen lig­ger på lur un­der snön. Det finns bå­de sma­la­re och bre­da­re dubb­däck, med det ge­men­sam­ma att de verk­li­gen är fullspäc­ka­de med nab­bar som ger ett häf­tigt grepp på is.

– För någ­ra år se­dan jäm­för­de jag någ­ra dubb­däck med van­li­ga däck på halt un­der­lag. Det var näs­tan skräm­man­de hur myc­ket bätt­re fäs­te dubb­däc­ken ha­de, sä­ger Kar­hu.

Han be­to­nar slut­li­gen be­ty­del­sen av rätt kläd­sel, för vin­den ky­ler på ett helt an­nat sätt på en cykel än till ex­em­pel i skid­spå­ret.

– Det finns spe­ci­el­la cy­kel­klä­der ock­så för vin­ter­bruk men med sunt för­nuft och van­li­ga vind­tä­ta klä­der kla­rar man sig bra.

Fram­för allt gäl­ler det att ha varmt om hän­der och föt­ter.

Fo­to: ArkIv/krIstoFFer ÅBerg

Fo­to: Bo Ing­ves

Vin­ter­tram­pa­re. Cy­kel­mon­tör Sa­mi Jär­vi­ka­ri cyklar till job­bet var­je dag – så länge det in­te är allt­för halt, ef­tersom han in­te an­vän­der dubb­däck.

Fo­to: Bo Ing­ves

SerVa på Vin­tern. Kim­mo Kar­hu tip­sar om att man kan för­va­ra si­na däck i verk­sta­den mot er­sätt­ning för byte höst och vår.

Fo­to: Bo Ing­ves

Duk­tigt meD Dub­bar. Or­dent­li­ga cykel­dubb­däck bi­ter på rik­tigt fast i is och ökar cy­kelns sta­bi­li­tet av­se­värt då det är halt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.