Mo­ped­bi­lar­na kan få kon­kur­rens

En­ligt Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­ets pla­ner kan has­tig­hets­be­grän­sa­de per­son­bi­lar bli ett al­ter­na­tiv till mo­ped­bi­lar för un­der 18-åring­ar från bör­jan av näs­ta år.

Östnyland - - Sidan 1 - Bo INg­vEs re­dak­tion@ost­ny­land.fi

Som det nu ser ut är av­sik­ten att per­son­bi­lar­na ska änd­ras så att de pas­sar in i for­donska­te­go­ri T1 för trak­to­rer med en has­tig­hets­be­gräns­ning på 40 km/t.

Den idén får in­te gott gen­svar av tra­fiklä­rar­na Jan From och Mar­cus Wi­i­ta­la på Dri­vers’ Club i Borgå. För­kla­ring­en är en­kel:

– I dag krävs det tre kör­tim­mar för att få mo­ped­bils­kort; en tim­me han­te­ring och två tim­mar i tra­fik. Skul­le en has­tig­hets­be­grän­sad bil de­fi­nie­ras som trak­tor i klas­sen T1 in­ne­bär det att en ung person kan få kör­kort ut­an att nå­gon­sin ens ha sut­tit bakom rat­ten i en bil, fun­de­rar de.

I egen­skap av tra­fiklä­ra­re är det svårt för From och Wi­i­ta­la att hänga med i lag­för­änd­ring­ar­nas lo­gik.

– För fem år se­dan öka­des un­der­vis­nings­kra­vet så att det blev ob­li­ga­to­riskt med någ­ra kör­tim­mar ock­så för mo­pe­der, nu vill man helt ta bort kra­vet på kör­ning i tra­fik. Än­då är den förs­ta un­der­vis­ning­en lo­giskt sett den vik­ti­gas­te, den man se­dan byg­ger på i föl­jan­de ske­den.

Ny kör­korts­klass lös­ning

Ett lag­för­slag är än­nu ing­en lag och många sväng­ar kan åter­stå in­nan stryp­ta bi­lar bör­jar rul­la på vägar­na. De cen­tra­la frå­gor­na är den störs­ta tillåt­na has­tig­he­ten, vil­ka tek­nis­ka krav som ställs på for­do­nen och has­tig­hets­be­grän­sar­na samt just vil­ka kör­kortskrav som ska tilläm­pas.

From har ett kon­kret för­slag på hur frå­gan kun­de lö­sas ci­vi­li­se­rat.

– Jag skul­le fö­re­slå att det in­förs en helt ny kör­korts­klass B1 med fart­be­gräns­ning. Den skul­le ge rätt att kö­ra ett for­don med en viss topp­has­tig­het, max­i­ma­la vikt och högs­ta pas­sa­ge­ra­ran­tal, sä­ger han.

På det sät­tet kun­de man se­pa­re­ra kör­kor­ten för mo­ped­bil och has­tig­hets­be­grän­sad bil.

– När man se­dan fyller 18 skul­le det gäl­la att ta en tilläggs­kurs för att kun­na upp­gra­de­ra till per­son­bilskör­kort.

På mo­tor­cy­kelsi­dan finns mot­sva­ran­de sy­stem där man går från lätt till tung mo­tor­cy­kel, och det fun­ge­rar bra, sä­ger From.

Elektro­nisk gaspe­dal

Möj­lig­he­ten att mixt­ra med de elektro­nis­ka spär­rar­na för att få bi­len att gå hår­da­re är gi­vet­vis en ut­ma­ning för ak­ti­va ung­do­mar. Av­sik­ten är i al­la fall att det has­tig­hets­be­grän­san­de sy­ste­met i bi­lar­na ska va­ra näst in­till omöj­ligt att kring­gå, fram­för allt då sy­ste­met är fa­briks­mon­te­rat.

Vill­ko­ret är att bi­len har en elektro­nisk gaspe­dal där gas­va­jern är er­satt med en po­ten­ti­o­me­ter som styr en elekt­risk mo­tor vid gasspjäl­let. Att mon­te­ra sy­ste­met i en bil kos­tar fak­tiskt to­talt en­dast cir­ka 400 eu­ro, en­ligt upp­gift från Bi­lim­por­tö­rer­na och for­donsin­du­strin.

– Mot­sva­ran­de sy­stem fun­ge­rar bra i bus­sar och last­bi­lar. Gi­vet­vis kan det fin­nas fusk, men då är det vik­tigt att det känns i skin­net om man blir fast. Som ex­em­pel finns det fall med trim­ma­de mo­ped­bi­lar som gett en ex­tra fak­tu­ra för bilskatt och hög­re för­säk­rings­av­gif­ter på upp till 3 000 eu­ro, sä­ger From.

Bra idé

Ii­da Sa­lo­ran­ta kom i tis­dags till bil­sko­lan för sin förs­ta lek­tion för att skaf­fa mo­ped­bilskör­kort. Hon fyller 15 i april och då är me­ning­en att kortet ska va­ra i hand.

– Får se hur det går med för­sla­get, men nog känns det för­stån­di­ga­re med en rik­tig bil som känns säk­ra­re än en mo­ped­bil ef­tersom vi re­dan köpt en be­gag­nad mo­ped­bil som väntar hem­ma­vid i Asko­la, sä­ger hon.

Sa­lo­ran­ta bor i Asko­la vil­ket in­ne­bär att hon har en prak­tisk nyt­ta av ett for­don. Om hon ex­em­pel­vis bör­jar i gym­na­si­et i Mon­by skul­le li­vet un­der­lät­tas av­se­värt.

– Jag ser på mo­ped­bi­len som ett sätt att ta mig från en plats till en an­nan. Nog känns det li­te spän­nan­de med tra­fik­sko­lan och fram­för allt hur det är att kö­ra på rik­tigt i tra­fi­ken, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.