Sju fa­mil­jer de­lar på gra­tis el­bil

Er­fa­ren­he­ter­na är po­si­ti­va men ladd­ning­en upp­levs som job­big, en­ligt Yle.

Östnyland - - Sidan 1 - SPT

El­bils­för­sö­ket går ut på att de­la en bil mel­lan sju fa­mil­jer, i prak­ti­ken så att var­je fa­milj har bi­len en dag i vec­kan. An­vän­dar­na be­ta­lar ing­et men är för­plik­ti­ga­de att rap­por­te­ra hur det går.

Yle har be­sökt Ker­vo för att kol­la hur de förs­ta må­na­der­na har gått. Bra, ver­kar det all­män­na om­dö­met va­ra. Del­ta­gar­na har star­tat en ge­men­sam Whatsapp-grupp där de med­de­lar om de in­te an­vän­der bi­len, ifall nå­gon an­nan be­hö­ver den. För­sö­ket upp­levs ha ökat ge­men­ska­pen och in­tres­set för el­bi­lar och samäg­da bi­lar över­lag.

Det en­da som upp­levs som ne­ga­tivt är lad­dan­det, när snön yr är det in­te ro­ligt att par­ke­ra bi­len 300 me­ter från hem­met, ta fram en ka­bel från bak­luc­kan och ak­ti­ve­ra ladd­ning­en med mo­bi­len.

Yle skri­ver att and­ra kom­mu­ner bett att få se hur Ker­vo gjort upp av­ta­let mel­lan bi­lan­vän­dar­na, till ex­em­pel när det gäl­ler för­säk­ring­ar.

Fo­to: Mostp­ho­tos.coM

FÖR­SÖK. Hur fn­ge­rar var­da­gen med samägd bil? Ett för­sök med en ge­men­sam el­bil på­går i Ker­vo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.