Språk­du­schar ska väc­ka in­tres­se för språk

Sib­bo kom­mun har in­lett ett för­sök med språk­dusch i två dag­hem och i fy­ra för­sko­le­grup­per samt i någ­ra sko­lor. Bå­de finsk- och svensk­språ­ki­ga en­he­ter är med i för­sö­ket och fle­ra oli­ka språk­du­schar på språk er­bjuds.

Östnyland - - Utbildning - ÖN

Idén med språk­du­schar är att bar­nen får be­kan­ta sig med oli­ka språk och på det sät­tet bli in­tres­se­ra­de av främ­man­de språk och kul­tu­rer. Språk­du­schar er­bjuds på bland an­nat tys­ka, frans­ka och eng­els­ka och är en del av kom­mu­nens språk­pro­jekt som har fått fi­nan­sie­ring av Ut­bild­nings­sty­rel­sen.

I en språk­dusch lär man sig språk ge­nom att le­ka och sjunga. Nya främ­man­de ord fast­nar lätt när bar­net re­dan kän­ner igen lå­tar­na på sitt mo­ders­mål.

Kor­ta häls­ning­ar, siff­ror och fär­ger läggs ock­så en­kelt till ord­för­rå­det när man sjung­er på ett främ­man­de språk. Bar­nen blir in­spi­re­ra­de av att tes­ta ett nytt språk när de till ex­em­pel le­ker kull, tjär­o­byt­ta el­ler nå­gon an­nan lek som är be­kant för dem från tidigare och an­vän­der sam­ti­digt någ­ra främ­man­de ord i le­ken.

Det nya språ­ket finns ock­så med i var­dags­si­tu­a­tio­ner; bar­nen lär sig nam­nen på plagg när de klär på sig och på oli­ka maträt­ter när de äter.

De dag­hem i Sib­bo som del­tar i för­sö­ket är Dag­hem­met Mi­i­li och Söd­ra Pai­pis grup­pis.

Sko­lor­na re­pre­sen­te­ras med Luk­ka­rin kou­lu, Leppä­ti­en kou­lu och Jo­ki­pu­iston kou­lu samt Sal­par sko­la. Där­till tes­tar man språk­du­schar i fy­ra för­sko­le­grup­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.