Fem fo­to­gra­fer vi­sar fem ver­sio­ner av Borgå

Fem fo­to­gra­fer sam­las till den ge­men­sam­ma ut­ställ­ning­en Fem gång­er Borgå på Kul­tur­hu­set Grand. På ut­ställ­ning­en pre­sen­te­ras när­ma­re 100 vack­ra fo­to­gra­fi­er med an­knyt­ning till Borgå.

Östnyland - - Utbildning - An­ni­kA CArls­son kul­tur@ost­ny­land.fi

Fo­tout­ställ­ning­en Fem gång­er Borgå vi­sar en rad be­kan­ta Borgå­vy­er. Men det är in­te en­bart de tra­di­tio­nel­la vy­er­na som får plats på Grands väg­gar, ut­an be­sö­kar­na får ock­så nju­ta av vack­ra, ibland li­te un­dan­göm­da och kanske rentav bort­glöm­da plat­ser i sta­den.

Fo­to­gra­fer­na som bju­der på en rund­vand­ring ge­nom hemsta­dens uni­ka stäl­len och stun­der är Mik­ko Oja­ni­e­mi, Ni­ko Lau­ri­la, Christi­an Ole­ni­us, Juk­ka Pi­no­num­mi och Te­ro Ma­rin. Idén till ut­ställ­ning­en kom från Mik­ko Oja­ni­e­mi, som ef­ter en lyc­kad po­pup-upp­le­vel­se för ett år se­dan be­stäm­de sig för att sam­la ihop si­na kol­le­ger till en stör­re ge­men­sam ut­ställ­ning med Borgå som en ge­men­sam näm­na­re. Som ut­ställ­nings­plats val­de de fem fo­to­gra­fer­na Kul­tur­hu­set Grand.

Fo­to­gra­fer­na in­led­de ut­ställ­nings­för­be­re­del­ser­na med en om­röst­ning på so­ci­a­la me­di­er, där de vil­le få för­slag på vil­ken plats som kun­de va­ra ett ge­men­samt te­ma för bil­der­na till den kom­man­de ut­ställ­ning­en. Ett bra sätt att väc­ka in­tres­se för bil­der­na, vi­sa­de det sig, och det blev Var­lax­ud­den på Emsalö som vann täv­ling­en om bäs­ta loca­tion, plats för att fo­to­gra­fe­ra.

Tajm­ning­en vik­tig

Till Var­lax­ud­den tar sig fo­to­gra­fen Juk­ka Pi­no­num­mi of­ta till­sam­mans med kol­le­gan Te­ro Ma­rin. Där till­bring­ar de många se­na kväl­lar och ti­di­ga morgon­tim­mar på jakt ef­ter det per­fek­ta mo­ti­vet fo­to­gra­fe­rat just i den per­fek­ta stun­den.

– Jag tyc­ker om le­ken mel­lan ljus och skug­ga, det gör bil­den in­tres­sant, sä­ger Juk­ka Pi­no­num­mi, när han vi­sar sin per­son­li­ga favorit bild, fo­to­gra­fi­et Mist.

Mo­ti­vet är tryckt på spe­ci­al­pap­per som ger ytan en spän­nan­de struk­tur. Att bil­den går att kän­na till­för en di­men­sion till i hans ar­be­te.

Många av Pi­no­num­mis bäs­ta bil­der kom­mer till ef­ter en lång vän­tan.

På aler­ten

– Jag kan tål­mo­digt sit­ta och vän­ta, och stu­de­ra män­ni­skor och plat­ser, sä­ger han och po­äng­te­rar att tå­la­mod är nå­got man mås­te va­ra ut­rus­tad med när man fo­to­gra­fe­rar.

Ka­me­ran mås­te man för­stås ock­så ha med sig: Sin egen bär han all­tid med sig.

För man kan ald­rig ve­ta när det op­ti­ma­la fo­to­ö­gon­blic­ket in­fin­ner sig.

I sa­len be­kan­tar sig Timo Kar­ja­lai­nen och Ma­ri­na Ska­rin med ut­ställ­ning­en. De upp­le­ver ut­ställ­ning­en som mångsidig och in­tres­sant.

– Det är fint att så många av Borgås vack­ra och uni­ka mil­jö­er får ta plats på bil­der­na, tyc­ker de sam­stäm­migt.

Det tar tid att be­kan­ta sig med al­la de vack­ra fo­to­gra­fi­er­na – men upp­le­vel­ser får ta tid. Så slå dig gär­na ner i sof­fan på Grand, njut av den spe­ci­el­la stäm­ning­en och be­kan­ta dig med ut­ställ­ning­en i lugn och ro.

Ut­ställ­ning­en Fem gång­er Borgå vi­sas på Kul­tur­hu­set Grand feb­ru­a­ri må­nad ut.

Fo­to: An­ni­kA CArls­son

EN AV FEM. Juk­ka Pi­no­num­mi, en av de fem fo­to­gra­fer­na som stäl­ler ut si­na bil­der, vi­sar här sin eg­na per­son­li­ga favorit. Det stäm­nings­ful­la fo­to­gra­fi­et har fått nam­net Mist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.