5 fo­to­gra­fer vi­sar si­na bäs­ta Borgå­vy­er

Östnyland - - Fredag - bror-erik mats­son hans hög­ström Borgå

Tol­kis sko­la Vi trod­de att dis­kus­sio­nen om Tol­kis sko­la var av­slu­tad. Be­slu­ten var fat­ta­de och byg­gan­det skul­le på­bör­jas. Nu kan vi ba­ra kon­sta­te­ra hur fel vi ha­de. Dis­kus­sio­nen har blos­sat upp igen då det fram­kom­mit att det upp­skat­ta­de kost­nads­för­sla­get in­te hål­ler. Lo­ka­li­tets­led­ning­en be­räk­na­de pro­jek­tets kost­na­der i april 2017 till 5,1 mil­jo­ner eu­ro. I januari 2018 var det 0,8 mil­jo­ner eu­ro för lågt. Lo­ka­li­tets­di­rek­tö­ren ut­tryc­ker sig att ”nu har bygg­nads­kost­nads­in­dex sti­git rätt så myc­ket på grund av da­gens hög­kon­junk­tur”. När han sä­ger det pe­kar han di­rekt på sig själv. Vem har dra­git ut på ti­den om in­te sta­dens tjäns­te­män och be­sluts­fat­ta­re ge­nom att bol­la sa­ken fram och till­ba­ka.

Ett mer än 10 pro­cent för lågt be­räk­nat kost­nads­för­slag vi­sar på att man in­te be­härs­kar sin sak. Man mås­te ha koll på hur bygg­nads­kost­nads­in­dex­et ut­veck­lar sig då man kän­ner till tid­ta­bel­ler­na. Ett kast på över 10 pro­cent i be­räk­ning­ar­na är stort och man har tyd­li­gen räk­nat med föråld­ra­de upp­gif­ter. Det är ju rätt all­mänt in­om kom­mu­nal verk­sam­het att man av­sikt­ligt be­räk­nar kost­na­der­na för lå­ga. Var­för? En or­sak är kanske för att man vill få pro­jek­tet god­känt och när det är i gång ber man om tilläggs­an­slag.

En an­nan or­sak är kanske att man vill få pro­jek­tet till ny be­hand­ling ef­tersom man in­te god­kän­ner full­mäk­ti­ges be­slut. En tred­je or­sak kan va­ra att man in­te har kom­pe­tens att gö­ra be­räk­ning­ar­na. Nu fun­de­rar stads­di­rek­tö­ren på nya änd­rings­för­slag. Stads­di­rek­tö­ren och and­ra le­dan­de tjäns­te­män ver­kar un­der he­la pro­ces­sen ha va­rit ne­ga­tivt in­ställ­da till Tol­kis sko­la. Ser vi här igen en lös­ning som åter­går i gam­la ba­nor?

Skul­le man ha byggt en­ligt ur­sprung­li­ga pla­ner skul­le man ha haft koll på al­la kost­na­der. Kontraktet var un­der­skri­vet och full­mäk­ti­ge ha­de fat­tat be­slu­ten. Vi har dess­utom he­la ti­den fört fram att det ab­so­lut bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet är det ur­sprung­li­ga. Ri­ver man upp re­dan fast­slag­na kon­trakt får man stå sitt kast. Kanske tjäns­te­män­nen har lärt sig någon­ting av den här pro­ces­sen.

I de ur­sprung­li­ga pla­ner­na ingick en för­sko­la och ett dag­hem. Nu sö­ker man med ljus och lyk­ta plats för för­sko­lan och det pri­va­ta dag­hem­met har läm­nat or­ten. Ef­ter att man pru­ta­de på dag­hem­met ut­ta­la­de man sig om att det in­te spe­lar nå­gon roll om det finns ett pri­vat el­ler kom­mu­nalt dag­hem på or­ten. Hu­vud­sa­ken är att det finns ett. Var finns det nu? En upp­gift som in­te fö­re­kom­mit som all­män upp­gift är den fins­ka sko­lans kost­nad i Tol­kis. Hur myc­ket dy­ra­re blev det pro­jek­tet egent­li­gen? Det skul­le va­ra ro­ligt att ve­ta vad he­la Tol­kis-bol­lan­det har kostat.

Det finns en tyst över­rens­kom­mel­se bland sta­dens be­sluts­fat­ta­re att man in­te får dis­ku­te­ra sam­man­slag­ning­en av sta­den och lands­kom­mu­nen. Vi är in­te be­sluts­fat­ta­re så vi kan kon­sta­te­ra att lands­kom­mu­nen ha­de ett väl upp­byggt skol­nät som har för­svun­nit på 20 år. Sam­ti­digt kom­mer sta­den ut med en ny giv: ”Fram­ti­dens Borgå kom­mer att for­mas av oss al­la”, det vill sä­ga hur vill in­vå­nar­na att Borgå ser ut om cir­ka tio år? Vi ger sta­dens tjäns­te­män och be­sluts­fat­ta­re en vink. Vi vill ha ett fun­ge­ran­de skol­nät, bå­de svenskt som finskt! Allt skall in­te träng­as in i centrum.

För­äld­ra­för­e­ning­ens in­om­hus­luft­grupp har i en skri­vel­se frå­gat hur man har kun­nat in­d­ra dag­hem en­bart med tjäns­te­man­na­be­slut? Ett av des­sa är Tol­kis dag­hem som helt plöts­ligt av­slu­ta­de sin verk­sam­het. Läg­ger man än­nu till sväng­ar­na kring yr­kes­sko­lor­na så blir det än­nu vir­ri­ga­re. Det tycks ju va­ra sam­ma grupp tjäns­te­män som va­rit fram­me där ock­så. Är det in­te tid att gå ige­nom or­ga­ni­sa­tio­nen och bör­ja från top­pen?

Be­sluts­fat­tar­na i bå­de stads­sty­rel­sen och stads­full­mäk­ti­ge mås­te ta sitt an­svar och vi­sa att det är de som be­stäm­mer. Föl­ja sin lin­je. De har re­dan två gång­er god­känt att Tol­kis sko­la skall byg­gas. Se till att den till­läggs­fi­nan­sie­ring som be­hövs god­känns. Tol­kis sko­la be­hövs. Sju år i ba­rac­ker är till­räck­ligt och en yt­ter­li­ga­re för­dröj­ning kan in­te god­kän­nas. Bild­nings­nämn­den var åter en gång i ären­det en­häl­lig. Följ det de­mo­kra­tis­ka be­slu­tet som den i ären­det in­sat­ta nämn­den har gjort. Görs det nu igen änd­ring­ar för­dröjs skol­star­ten och det upp­står åter tilläggs­kost­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.