Karamellregn och fan­ta­si­ful­la dräk­ter när ab­i­tu­ri­en­ter­na fi­ra­de sin sista skol­dag

Östnyland - - Fredag - STi­na Jäder­holm 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Sista skol­da­gen ska fi­ras med be­sked. På bänkskud­dar­da­gen i går kläd­de de öst­ny­länds­ka ab­i­tu­ri­en­ter­na ut sig, klätt­ra­de upp på last­bils­fla­ket och glöm­de för en dag, el­ler två, al­la ve­der­mö­dor. I Borgå var ab­i­tu­ri­en­ter­na snäl­la­re än nå­gon­sin.

Ka­ra­mel­ler­na reg­na­de ym­nigt när Borgå gym­na­si­ums ab­i­tu­ri­en­ter vid mid­dags­tid på tors­da­gen åk­te ut från skol­går­den på två last­bils­flak. Det var djur av många oli­ka slag, gri­sar, ele­fan­ter, tig­rar och möss, men ock­så en vin­flas­ka, dö­den själv, och många and­ra skep­na­der som träng­des på fla­ken.

Fast träng­seln var in­te li­ka stor som tidigare år.

– Vi har ba­ra 75 ab­i­tu­ri­en­ter i år, den mins­ta kul­len jag nå­gon­sin har upp­levt, sä­ger rek­tor Mo­ni­kaJo

hansson. Men re­dan näs­ta år kom­mer vi upp till nor­ma­la an­tal stu­de­ran­de igen. Vi har 110 ele­ver på två­an i år.

På skol­går­den står in­te hel­ler så många för­äld­rar el­ler and­ra äld­re an­hö­ri­ga och väntar på att last­bi­lar­na ska åka i väg. Kanske da­gens hår­da takt i yr­kes­li­vet gör det svårt att ta le­digt en stund mitt på da­gen för att vin­ka av si­na barn som läm­nar sko­lan, åt­minsto­ne bild­likt.

Ann En­bär är än­då på plats. – Det här är en dag ung­do­mar­na har sett fram emot, en dag när de ska pas­sa på att nju­ta.

– Det finns många ut­ma­ning­ar i sam­häl­let i dag, men ock­så många möj­lig­he­ter. Det är till ex­em­pel myc­ket lät­ta­re att gå vi­da­re till stu­di­er ut­om­lands i dag än det var förr.

Till Sve­ri­ge

Och just ut­om­lands är bå­de Röd­vins­flas­kan och Ti­ger på väg.

Jes­si­ca Weckström och Michaela Tu­o­mi­nen ska bå­da sö­ka till ut­bild­ning i Sve­ri­ge ef­ter stu­dentex­a­men.

– Jag ska stu­de­ra id­rotts­ve­ten­skap, sä­ger Michaela. Det kan man in­te gö­ra här i Fin­land.

– Och jag ska bli bran­din­gen­jör, sä­ger Jes­si­ca. Det finns visst en ut­bild­ning på fins­ka, men jag stu­de­rar hell­re på svens­ka.

En del av stu­dent­skriv­ning­ar­na är re­dan av­kla­ra­de och en del vits­ord ska hö­jas. När bänkskud­dan­det och ab­ikryss­ning­en är över blir det långa da­gar fram­för skol­böc­ker­na.

– Jag sik­tar på att lä­sa fy­ra till fem tim­mar var­je dag, sä­ger Jes­si­ca. Det kan va­ra svårt att bör­ja, men se­dan går det bra.

Snäl­la­re ab­i­tu­ri­en­ter

– Vi är för­vän­tans­ful­la in­för res­ten av li­vet, sä­ger Dö­den och hans kom­pis i steam­punk­stil, med vil­da­väs­tern-stuk. Det här är en vänd­punkt i li­vet.

Fram­tids­pla­ner­na är än så länge li­tet dif­fu­sa.

– Någon­ting som man kan stu­de­ra vid Ar­ca­da, kanske mu­sik.

– Ar­ki­tekt har jag tänkt, men det kan va­ra svårt att kom­ma in.

And­ra vill in­te pla­ne­ra alls för fram­ti­den, in­te i dag.

– Vi vet in­te rik­tigt, vi tar en sak i ta­get och nu är det penkis, sä­ger ett gäng på en ele­fant, ett lamm, en en­hör­ning och en gris.

Lek­tor Stefan Hag­man jäm­för da­gens penkis med hur det gick till för ung­e­fär tju­go år se­dan.

– Det har ta­gits in en mas­sa tek­nik i pro­gram­met till lä­rar­na och till de and­ra stu­de­ran­de. Det är mer mu­sik och mer vi­deo.

– Stäm­ning­en är där­e­mot li­ka bra som förr. Li­tet snäl­la­re har ab­i­tu­ri­en­ter­na bli­vit med åren, och det är ba­ra bra.

Fo­to: An­ni­kA CArls­son

Fo­to: Ro­bin Halt­tu­nen

SMURFINOR I BORgå.

Fo­to: an­ni­ka CaRls­son

Myc­KET pUBlIK. I publik­ha­vet i Sib­bo står Tor­björn Grö­ning och väntar på att få en skymt av sin dot­ter, ab­i­tu­ri­en­ten Oli­via Grö­ning.

Fo­to: Ro­bin Halt­tu­nen

SIK­TAR VÄS­TERUT. Michaela Tu­o­mi­nen och Jes­si­ca Weckström vill bör­ja stu­de­ra i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.