Hyr en torg­plats för som­ma­ren på råd­hustor­get

Östnyland - - Utbildning -

Borgå stad hyr ut torg­plat­ser på Råd­hustor­get för ti­den 7.5–30.9.2018. På Råd­hustor­get finns 15 för­sälj­nings­plat­ser, som är 3 x 3 me­ter sto­ra.

An­sök­nings­ti­den bör­jar den 19 feb­ru­a­ri och lö­per ut den 1 mars kl. 12. De som fått en plats med­de­las per e-post se­nast den 8 mars.

An­sök­ning­ar om för­sälj­nings­plat­ser lämnas till ser­vice­kon­to­ret Kom­pas­sen, Krä­ma­re­tor­get B el­ler per e-post till kom­pas­sen@por­voo.fi. I an­sö­kan ska anges för­säl­ja­rens FO-num­mer el­ler per­son­be­teck­ning, post­a­dress, te­le­fon­num­mer och e-post­a­dress.

Me­ra in­for­ma­tionpå Borgå stads webb­plats: www.bor­ga.fi/torg­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.