Ny­lan­der med i Kom­mun­för­bun­dets sty­rel­se

Ef­ter åt­ta år ut­an­för sit­ter SFP igen i Kom­mun­för­bun­dets sty­rel­se. Par­ti­et har ut­sett Ny­lan­der till sin re­pre­sen­tant. Nu fun­de­rar hon på land­skapsva­let.

Östnyland - - Tisdag - 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Ef­ter kom­mu­nal­va­let för nio år se­dan gick Sann­fin­län­dar­na fram­åt med storm­steg och pe­ta­de då ut SFP från Kom­mun­för­bun­dets sty­rel­se. Ef­ter va­let vå­ren 2017 kan SFP nu åter­ta en plats bland de sammanlagt 15 sty­rel­se­med­lem­mar­na.

Det är Borgås full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de Mi­kae­la Ny­lan­der som får SFP:s plats.

Fin­lands Kom­mun­för­bund är in­tres­se­be­va­ka­re i kom­mun­sek­torn, fun­ge­rar som ut­veck­lings­part­ner och er­bju­der sak­kun­nig- och in­for­ma­tions­tjäns­ter. Al­la Fin­lands kom­mu­ner och stä­der är med­lem­mar i Kom­mun­för­bun­det lik­som land­skaps­för­bun­den, sjuk­vårds­di- strik­ten, öv­ri­ga sam­kom­mu­ner och kom­mu­nalt an­knut­na ak­tie­bo­lag.

Kan bli kom­mun­re­form

– Kom­mu­ner­na står in­för den störs­ta för­änd­ring­en nå­gon­sin i och med vård- och land­skaps­re­for­mer­na. Den kom­mu­na­la verk­lig­he­ten kom­mer att för­änd­ras ra­di­kalt, kon­sta­te­rar Ny­lan­der.

– Jag hop­pas att vi in­om Kom­mun­för­bun­det ska fö­ra en är­lig dis­kus­sion om den of­fent­li­ga eko­no­min som hel­het.

– Nu grans­kas en­bart kom­mu­ne­ko­no­min ef­ter land­skaps­re­for­men ut­an att man sam­ti­digt tit­tar på land­ska­pens fi­nan­sie­ring. En­bart Ny­lands land­skap blir tvung­et att un­der det förs­ta året spa­ra näs­tan 300 mil­jo­ner.

Ny­lan­der be­fa­rar att de mindre och sva­ga­re kom­mu­ner­na in­te kom­mer att kla­ra den eko­no­mis­ka be­last­ning­en. Land­skaps­re­for­men blir en kom­mun­re­form.

Fun­de­rar på land­skapsva­let

SFP har för­sökt fö­ra en dis­kus­sion om prin­ci­per­na kring vil­ka kan­di­da­ter par­ti­er­na ska stäl­la upp i

Sti­Na Jä­dEr­holm

Foto: KristoF­Fer Aberg

STYRELSEPLATS. Mi­kae­la Ny­lan­der får en plats i Kom­mun­för­bun­dets sty­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.